Poďakovanie Dr. Rudolfomi Fibymu, bývalému členovi Rady KBS pre rodinu

Košice, 15.10.2014
RNDr. Rudolf Fiby, kňaz spoločenstva Fatima, bol členom Rady pre rodinu takmer desať rokov od roku 1995 do roku 2004.
V počiatočných rokoch sa Rada formovala a bolo potrebné vytvoriť pravidlá pre jej členov a určiť pôsobnosť Rady. Dr. Fiby sa zaslúžil o vytvorenie štatútu, ktorý umožnil ustáliť členov Rady zo všetkých diecéz v zastúpení jedného kňaza a jedného laika so skúsenosťami z manželstva, ale aj s odbornými znalosťami. Pôsobnosť Rady sa orientovala na systematickú pastoráciu, monitorovanie situácie manželstva a rodiny v spoločnosti aj v Cirkvi. Štatút stanovil hlavné zameranie pastorácie rodín na dobrú prípravu manželov a rodín k všetkým sviatostiam.
Ako člen rady sa podieľal na príprave prvého návrhu direktória pre prípravu na manželstvo, na vydaní prednášok a katechéz zo Svetového stretnutia rodín z roku 1997 v Rio de Janeiro a z ďalších takýchto stretnutí. Napomáhal pri tvorbe materiálov pre pastoráciu rodín ako napr. – Výchova k láske a čistote, Ako zlepšiť manželstvo za desať týždňov, príručky pre prípravu na manželstvo z USA aj Anglicka, ktoré slúžili niektorým animátorom pre prácu so snúbencami pred vydaním metodiky Kurzov prípravy na manželstvo. Počas jeho pôsobenia Rada pre rodinu pripravila aj prvé pastoračné pomôcky pre krstné náuky a témy pre stretnutia rodičov detí pred prvým svätým prijímaním.
Na zasadnutia Rady, ktoré sa konali v rozličných častiach Slovenska chodieval pravidelne a pri cestovaní bol aj dobrým "turistickým sprievodcom", pretože väčšinu slovenských kopcov mal prejdených a poznal veľa zaujímavých detailov. K jeho výbave na zasadnutie Rady často patrili nielen materiály, ale aj turistické topánky, ktoré vytiahol pri každej príležitosti a cestu späť si zvyčajne organizoval sám. 
Ako kňaz viedol  manželské rekolekcie organizované Hnutím kresťanských rodín a svoje teologické znalosti rád odovzdával vo viacerých spoločenstvách rodín.
Jeho tichá, nenápadná a precízna práca sa často dala odhaliť len pozorným počúvaním, či povšimnutím si nenápadného záznamu v niektorých materiáloch, pretože sám ju málokedy odprezentoval.
Ak by spoločenstvo Fatima alebo jeho spolupracovníci vedeli poodkryť, čo všetko pre Cirkev vykonal, zostalo by ovocie života Dr. Fibyho, aj viditeľne zapísané v dejinách Cirkvi na Slovensku ako poklad pre budúce generácie.
 
Nech dobrotivý Pán prijme každý jeho dobrý skutok, všetky jeho modlitby a obety a odmení ho večným životom.
 
Vičnaja jemu pamiať!
 
Mons. Milan Chautur, CSsR
košický eparcha a predseda Rady KBS pre rodinu