Štúdium rodiny

Štúdium rodiny je kurz, ktorý má svoj pôvod v susednom Poľsku. Je formou prípravy pre osoby, ktoré chcú slúžiť rodinám a mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva. V časovom rozmedzí jedného roka sa uskutoční 10 víkendových stretnutí a jedno 10-dňové sústredenie počas letných prázdnin, ktorého sa zúčastňuje celá rodina účastníka. Každý účastník sa podieľa na úhrade nákladov spojených s realizáciou kurzu. Po úspešnom ukončení štúdia rodiny udeľuje biskup kánonickú misiu, ktorá účastníkov splnomocňuje reprezentovať náuku Katolíckej cirkvi v oblasti zahrnutej výukou štúdia.
 
Misia zahŕňa splnomocnenie:
 • pripravovať snúbencov na manželstvo
 • pomáhať manželom poradenstvom v oblasti výchovy detí a manželského života
 • viesť katechézy v základných a stredných školách v rámci vzdialenej a blízkej prípravy na manželstvo
 • viesť neformálne manželské spoločenstvá
 • prednášať prednášky pre manželov
 
Požiadavky na záujemcu:
 • osoba žijúca aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj obidvaja manželia)
 • vyslaná farárom z vlastnej farnosti
 • zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania
 • ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie
 • vek primeraný pre formu ďalšej práce vo farnosti (práca s mládežou, snúbencami, manželmi)
 • dobrý zdravotný stav (bez psychických porúch)
 
Kurz je možné absolvovať v Košickej arcidiecéze, kde ho organizuje OZ Inštitút rodiny a v Banskobystrickej diecéze pod záštitou Diecézneho centra pre rodinu.
 
Kontakt pre Košickú arcidiecézu:
Inštitút rodiny
Alžbetina 14
040 01 Košice
www.irke.sk
institut_rodiny@stonline.sk
055/625 40 15
 
Kontakt pre Banskobystrickú diecézu:
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy
Kapitulská 21
974 00 Banská Bystrica
www.rodinabb.sk
rodinabb@rodinabb.sk    
048/472 02 21
 
Späť na VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE A PROGRAMY