Náuka o rodine

Náuka o rodine je pomerne mladý odbor, ktorý ponúka možnosť akademického vzdelávania v oblasti manželstva a rodiny. Ide o interdisciplinárne štúdium, ktoré vzniklo v kombinácii sociálnej práce a katolíckej teológie. Štúdium otvára biblický, filozofický, teologický aspekt manželstva a rodiny ako i pohľad iných vied – medicíny, psychológie, bioetiky, sociológie, práva, pedagogiky. Náuka o rodine sa na Slovensku študuje na dvoch univerzitách – na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach a zároveň na Konzultačnom stredisku Náuky o rodine na Inštitúte rodiny Jána Pavla II. v Bratislave. Uchádzači o štúdium majú v ponuke dennú alebo externú formu bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia.
 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave

Bakalársky program Náuka o rodine sa študuje v  6-semestrálnej dennej a externej forme a v magisterskej 4-semestálnej dennej alebo externej forme.
 
Absolventi bakalárskeho stupňa môžu pracovať ako pedagógovia voľného času, inštruktori v príprave mládeže na manželský a rodinný život, administratívni a metodickí pracovníci vo verejnej správe, v poradenstve, v školských kluboch, v strediskách mládeže a v pastoračných centrách a môžu pokračovať v magisterskom štúdiu.
 
Magisterský program nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je oprávnený pracovať v psychologickom, právnickom a pedagogickom poradenstve, pracovať v diecéznych, alebo pastoračných centrách, v charitatívnej oblasti a mimovládnych organizáciách. Absolvent môže pokračovať v doktorandskom štúdiu na renomovaných zahraničných univerzitách.
 
Viac informácií na: www.tftu.sk
 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach

Náuka o rodine sa študuje v kombinácii študijných odborov sociálna práca a katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach v bakalárskej dennej aj externej forme a v magisterskej externej forme. 
 
Absolvent Náuky o rodine je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v manželstve a rodine, sexuálnej výchovy, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe, v redakciách kresťanských časopisov a rozhlasu. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru, ktoré sa zameriavajú na pomoc rodine. Absolvent má možnosť uplatniť sa v príprave mladých na manželstvo a rodinný život, na manželské poradenské služby, na sociálnu pomoc rodinám, prácu v centrách rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc rodine, v masmédiách a v treťom sektore a v administratívnej správe, v predškolských zariadeniach, či v inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie.
 
Viac informácií na: www.tfku.sk
 
Späť na VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE A PROGRAMY