Náuka o rodine

Náuka o rodine je pomerne mladý odbor, ktorý ponúka možnosť akademického vzdelávania v oblasti manželstva a rodiny. Ide o interdisciplinárne štúdium, ktoré vzniklo v kombinácii sociálnej práce a katolíckej teológie. Štúdium otvára biblický, filozofický, teologický aspekt manželstva a rodiny ako i pohľad iných vied – medicíny, psychológie, bioetiky, sociológie, práva, pedagogiky. Náuka o rodine sa na Slovensku študuje na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Uchádzači o štúdium majú v ponuke dennú alebo externú formu bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia.
 
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach
Náuka o rodine sa študuje v kombinácii študijných odborov sociálna práca a katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach v bakalárskej dennej aj externej forme a v magisterskej externej forme. 
 
Absolvent Náuky o rodine je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v manželstve a rodine, sexuálnej výchovy, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe, v redakciách kresťanských časopisov a rozhlasu. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru, ktoré sa zameriavajú na pomoc rodine. Absolvent má možnosť uplatniť sa v príprave mladých na manželstvo a rodinný život, na manželské poradenské služby, na sociálnu pomoc rodinám, prácu v centrách rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc rodine, v masmédiách a v treťom sektore a v administratívnej správe, v predškolských zariadeniach, či v inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie.
 
Viac informácií na: www.tfku.sk
 
Späť na VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE A PROGRAMY