Konferencia: Pastorácia rodiny vo farnosti 29. október 2014, Badín

Pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roku rodiny OSN sa pod záštitou Mons. Milana Chautura, CSsR, košického eparchu a predsedu Rady KBS pre rodinu, 29. októbra 2014 uskutočnila v Kňazskom seminári v Badíne konferencia „Pastorácia rodiny vo farnosti“. Viac ako 200 účastníkov, ktorými boli diecézni otcovia biskupi, kňazi a laici, sa zaoberalo oblasťami a aspektmi pastorácie rodiny vo farnosti s cieľom aktualizovať pastoračné a evanjelizačné postupy a programy pre farnosti na základe učenia Cirkvi a súčasnej situácie manželstva a rodiny. S dôrazom na spoluprácu kňazov a laikov vo farnosti a v diecéze.
 
Konferenciu otvoril Mons. Milan Chautur, ktorý privítal účastníkov konferencie. Vyzdvihol potrebu zjednotiť spoločné úsilie o uzdravenie rodiny a o prehĺbenie pastorácie rodiny. Súčasnú prioritu tejto pastorácie potvrdzuje aj zvolanie synody o rodine sv. Otcom. Je potrebné počúvať dnešnú rodinu, čím žije, s čím zápasí, aké sú jej potreby a vyzdvihnúť a pomenovať pastoračné nástroje, ktoré by boli vhodné a účinné.
 
Posolstvo zo synody priniesli otcovia arcibiskupi Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý zdôraznil, že téma rodiny je téma základná. Cirkev s ňou žije stále. V každej dobe má rodina svoje ťažkosti, úlohou synody bolo identifikovať tieto ťažkosti aj na základe dotazníka, do ktorého boli zapojené všetky krajiny sveta. Príspevok otca arcibiskupa na synode bol postavený na tom, že každý vzťah sa musí formovať odpustením. Ústrednou výzvou z mimoriadneho zasadania synody bolo: milosrdenstvo a pravda. Neobväzovať rany, ktoré neboli očistené.

Mons. Ján Babjak potvrdil, že súčasťou synodálneho procesu bolo zmapovanie negatívnych javov, ktoré sa týkajú rodiny a pre ktoré rodina trpí. Evanjeliový prístup: hriech treba odsúdiť, hriešnika milovať, zostáva platný pri riešení týchto negatívnych javov. Vo svojom príspevku na synode hovoril o návrate k Bohu cez modlitbu a ponúkol konkrétnu modlitbu: akatist na požehnanie rodiny.

Na konferencii vystúpil aj podpredseda NR SR, pán Ján Figeľ, ktorý hovoril o Vplyve ústavnej definície manželstva na rodiny na Slovensku. Prvá veta ústavnej zmeny definuje a ukotvuje manželstvo. Druhá veta: „Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru“ dáva povinnosť každej verejnej moci – od prezidenta, vlády, parlamentu, prokuratúry, súdov, polície, županov, starostov - manželstvo všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru. Žiadny zákon, či nariadenie nesmie byť v rozpore s ústavou. Znamená to napríklad NIE pre rozvody rýchlou dohodou u notára, znamená to ÁNO pre rodinné podnikanie, pre trojgeneračnú solidaritu, právo rodičov na výchovu svojich detí.

V nasledujúcej prednáške pani Dr. Iva Mocáková, členka Rady KBS pre rodinu, hovorila o Súčasných zmenách v chápaní rodiny a ich dôsledkoch pre výchovu detí v rodine. V súčasnom sekulárnom projekte prestáva byť rodina vnímaná ako prirodzené dobro. Eticky neutrálna spoločnosť preferuje viacero modelov rodiny. Boj o dušu človeka sa dnes zvádza na poli pravdy o jeho tele. Napriek preferovaniu rodovej ideológie v našej spoločnosti, ktorú francúzsky psychoanalytik Tony Anatrella nazval „antropologickou herézou“, predstavy väčšiny Európanov – 96 % (od 16 r. a viac) hovoria, že rodina musí držať spolu a 88% je presvedčených, že partneri si musia pomáhať. Na deti, najmä na chlapcov, vplýva neprítomnosť otca v rodine (napr. pri hyperaktívnych deťoch na 8 chlapcov pripadá 1 dievča). Choroba doby spočíva v zameraní na perfektný výkon (zbožšťuje sa a preceňuje) a na emočné zanedbávanie detí – deťom sa nikto nevenuje. Najväčšou istotou rodičovstva a výchovy je bezpodmienečná láska a rozumné určovanie hraníc správania sa detí. Obnovenie lásky je jediná cesta.

V kňazskom bloku prednášok nasledovali:
Pastorácia rodín vo farnosti a výzvy synody o rodine, ktorú predniesol PhLic. Ladislav Cichý, dekan Sabinova a člen Rady pre rodinu. Zdôraznil odporúčanie synody: radikálnu zmenu pastoračnej praxe, ktorá spočíva v zapojení rodiny do pastorácie, takže sa stane nielen objektom ale aj subjektom pastorácie. Súčasne doteraz nezáväzne ponúkané pastoračné postupy a programy, ktoré máme, napr. Kurz prípravy na manželstvo, stretnutia rodičov vo farnosti pred prijatím sviatostí ich detí, by sa mali stať „povinnými“ v pastorácii rodiny vo farnosti. K takejto zmene sú potrebné súčasne diecézne centrá pre rodinu, ktoré by ponúkali a aktualizovali pastoračné programy a súčasne formovali laikov, animátorské manželské páry, ale i kňazov pre tieto programy.

Skúsenosti s Kurzami prípravy na manželstvo a sprevádzanie mladých rodín ponúkol vo svojej prednáške ThLic. Roman Seko, riaditeľ Centra prijatia pre rodiny a člen Rady pre rodinu. Popísal pozitívne skúsenosti na miestach, kde sa „radikálna zmena pastoračnej praxe“ už deje, konkrétne v Žilinskej diecéze a prináša dobré ovocie v živote mladých rodín, ale aj farností. Aj keď kurzy sú časovo náročnejšie ako predchádzajúce formy prípravy, sú žiadané stále viac. Pravda presviedča svojou krásou. Kurzy otvárajú cestu k sprevádzaniu mladých rodín aj v ďalšom období ich života, zostávajú kontakty a osobné vzťahy medzi jednotlivými snúbeneckými pármi navzájom a súčasne ich animátorskými pármi, ktoré sa vytvorili počas trvania kurzu.

Domáca cirkev - rodina obraz Trojice, spoločenstvá rodín – prednášku predniesol ThLic. Peter Mášik, správca petržalskej farnosti Sedembolestnej a člen Rady pre rodinu. Rodina ako domáca cirkev odráža tajomstvo života svätej Trojice – otcovstvo, synovstvo, lásku a rovnako ako Cirkev je pre misiu. Žije, ak sa dáva. Prví kresťania slávili bohoslužby, modlili sa po domoch. Rodiny ponúkli vlastný dom, kde spolu s inými načúvali Božiemu slovu a delili sa so životom viery. Prítomnosť malých spoločenstiev rodín vo farnosti, či už farských alebo tých, ktoré patria k niektorým hnutiam alebo združeniam, je tiež nositeľom tejto misie. Kňaz má úlohu pozvať a koordinovať tieto spoločenstvá. Spoločenstvá sa majú dať o sebe vedieť a dať sa k dispozícii kňazovi k službe vo farnosti. Všetko vo vzájomnom dialógu a zdieľaní darov pre službu evanjelizácie – ako rodina rodín.

Najčastejšie pastoračné pochybenia ovplyvňujúce rozvodovosť a spôsoby ich eliminácie predstavil vo svojej prednáške pán docent Juraj Jurica, ktorý je aj cirkevným sudcom. Predstavil 15 otázok, ktoré pri skúmaní žiadosti o rozluku kladú manželom. Odporučil, aby tieto otázky boli položené aj snúbencom žiadajúcim o sobáš. Ich odpovede vytvárajú priestor na to, aby sa aj navzájom lepšie spoznali a priestor i pre kňaza doplniť, vysvetliť, prehĺbiť čo je potrebné ešte pred uzavretím sviatosti manželstva. Odporúčal tiež dobrú blízku prípravu prostredníctvom Kurzov prípravy na manželstvo a ponúkol niekoľko konkrétnych odporučení pre budúcich manželov, ktoré im pomôžu k zachovaniu a upevneniu manželstva.

Formácia kňazov a spolupráca s laikmi v pastorácii manželstva a rodiny prednášku predniesol ThLic. Marek Iskra, riaditeľ Centra pre rodinu v Banskej Bystrici a člen Rady pre rodinu. Zameral sa proces na formovania svätého Jána Pavla II., ktorý ako kňaz, biskup a pápež sa stal teológom a pastierom rodiny. Uvedomil si už v čase kňazstva, že nie je schopný odpovedať na všetky otázky mladých a manželov v oblasti intímneho a rodinného života, preto sa rozprával, počúval a veľa času trávil s mladými, s rodinami a potom v modlitbe a v štúdiu dozrieval k odpovediam. Vychádzal zo základného pohľadu na človeka stvoreného Bohom na svoj obraz ako muža a ženu, každého vo svojej jedinečnej dôstojnosti a súčasne komplementarite. Svoje odpovede Karol Wojtyla zhrnul v publikácii Láska a zodpovednosť a potom ako pápež vo svojich katechézach, ktoré boli publikované ako Teológia tela a potom v ďalších dokumentoch: Humanae vitae a Familiaris consortio, ktoré obsahujú aj konkrétne pastoračné usmernenia pre kňazov i rodiny.

Posledná časť konferencie patrila práci v piatich pracovných skupinách: 1. Príprava na manželstvo, 2. Stretnutia rodičov vo farnosti a príprava ich detí k iniciačným sviatostiam, 3. Spoločenstvá rodín vo farnosti, 4. Pastorácia rozvedených, 5. Budovanie štruktúr pre pastoráciu rodín. V nich bol priestor na otázky k prednáškam, zdieľanie skúseností a konkrétnych podnetov pre pastoráciu rodiny vo farnosti.

Na záver po poďakovaní účastníkom i prednášajúcim všetci spoločne prosili v modlitbe  za nastávajúcu riadnu synodu o rodine, ktorá sa uskutoční v októbri 2015, ale aj za dôležitý čas prestávky na uvažovanie a modlitbu.
 

Program

OTVORENIE. Mons. Milan Chautur, košický eparcha a predseda Rady KBS pre rodinu
Posolstvo zo Synody o rodine.  Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, Mons. Ján Babjak, prešovský archieparcha 
Vplyv ústavnej definície manželstva na rodiny na Slovensku. Podpredseda NR SR Ing. Ján Figeľ, PhD.
Súčasné zmeny v chápaní rodiny a ich dôsledky pre výchovu detí v rodine. Mgr. PhDr. Iva Mocáková
Pastorácia rodín vo farnosti a výzvy synodálneho dotazníka. PhLic. Ladislav Cichý
Skúsenosti s Kurzami prípravy na manželstvo a sprevádzanie mladých rodín.  ThLic. Roman Seko
Domáca cirkev - rodina obraz Trojice, spoločenstvá rodín. ThLic. Ing. Peter Mášik
Najčastejšie pastoračné pochybenia ovplyvňujúce rozvodovosť a spôsoby ich eliminácie. doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
Formácia kňazov a spolupráca s laikmi v pastorácii manželstva a rodiny. ThLic. Marek Iskra
 
Pracovné skupiny:
1. Príprava na manželstvo.
2. Stretnutia rodičov vo farnosti a príprava ich detí k iniciačným sviatostiam.
3. Spoločenstvá rodín vo farnosti.
4. Pastorácia rozvedených.
5. Budovanie štruktúr pre pastoráciu rodín.