Centrum pre rodinu – Sigord

Činnosť Centra je smerovaná k rodinám, ktoré majú záujem budovať svoje vzájomné vzťahy aj svoj osobný vzťah k Bohu. Centrum pre rodinu – Sigord vzniklo v roku 2008 z iniciatívy prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ., ako odpoveď na spoločensky i duchovne nepriaznivú dobu pre hodnotu rodiny. Jeho hlavným cieľom je Bohom obnovená rodina, čo chce dosiahnuť prostredníctvom intenzívnejšej evanjelizačnej a pastoračnej činnosti.
V čase rôznych spoločenských tlakov na rodinu sa snaží ponúknuť priestor a možnosť zastaviť sa. Prichádza s ponukou vyjsť zo všednosti rutinného prežívania manželských a rodinných vzťahov i vzťahu s Bohom, prehodnotiť ich a načerpať novú silu a inšpiráciu pre rodinný život.
Snaží sa spoznať a odpovedať na potreby rodiny, zvlášť duchovné. Vyhýba sa pri tom povrchným riešeniam problémov. Naopak, ponúka rodine princípy postavené na Bohu. Ide jej o obnovu a ozdravenie tejto základnej bunky spoločnosti.
 
Činnosť:
Aktivity centra sú rozdelené do dvoch skupín. Ide v prvom rade o také, ktoré sú organizované samotným centrom (rodinné sv. liturgie, škola Otcovo Srdce, kurzy pre manželov, duchovné cvičenia, kurz prípravy na manželstvo, manželské večery, kurzy zodpovedného rodičovstva. Druhou skupinou sú aktivity, pre ktoré centrum ponúka priestory, no samotný program pripravuje a zabezpečuje organizátor podujatia (napr. farské výlety rodín, rodinné tábory, duchovné obnovy a cvičenia, spoločné výlety rodín). 
 
Riaditeľ: ThLic. Peter Jakub
 
Kontakt:
Zlatá Baňa 134, 082 52 Kokošovce
www.centrumsigord.sk
centrum.rodina@grkatpo.sk
0903 983 316