Kurzy prípravy na manželstvo

Rada KBS pre rodinu bola plénom Konferencie biskupov Slovenska poverená realizáciou Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na roky 2007-13 v oblasti pastorácie rodín - prioritnej pastoračnej skupiny. Pastoračné prístupy preferované pri napĺňaní zámerov pastoračného plánu v oblasti pastorácie rodín sú začlenené do programu nazvanom „Stabilná rodina“.
 
Program je zameraný na obnovu pastorácie rodín v duchu výziev pokoncilových dokumentov Cirkvi, pričom reflektuje radikálne zmenenú situáciu rodiny v súčasnej spoločnosti. Na jednej strane ponúka pastoračnú pomoc rodine pri plnení jej podstatných úloh, na strane druhej vníma rodinu ako subjekt pastorácie, t.j. ako nositeľa mnohých chariziem a zdrojov, ktorými môže sama v rozhodujúcej miere prispieť ku rozvoju pastorácie rodín a posilneniu stability rodiny.
 
V rámci programu Stabilná rodina Rada pre rodinu realizovala Pilotný projekt blízkej prípravy na manželstvo formou špecializovaných kurzov. Cieľom projektu bolo ponúknuť v každej diecéze ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, predovšetkým už snúbencom, špecializované kurzy prípravy na prijatie poslania manželstva a rodičovstva a ich kresťanského rozmeru v snahe doplniť to, čo v súčasnosti často chýba v období vzdialenej prípravy v pôvodných rodinách snúbencov.
 
Rada pre rodinu vytvorila na základe poverenia realizovať pastoračný plán v oblasti pastorácie rodín pracovnú skupinu pre prípravu pilotného projektu. Členovia pracovnej skupiny od februára 2008 pripravili základné podklady pre projekt hľadajúc spôsoby ako čo najlepšie zladiť normy Cirkvi o príprave na manželstvo a výzvy pastoračného plánu.
 
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť proces skvalitňovania prípravy na manželstvo na Slovensku podľa požiadaviek najnovšieho dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva doplnením blízkej  prípravy, ktorá vo všeobecnosti absentuje a to ponukou kurzov blízkej prípravy na manželstvo.
 
Kurz blízkej prípravy na manželstvo sa líši od bezprostrednej prípravy hlavne tým, že ho tvorí menšia skupina snúbencov (odporúčaný počet 5 – 7 párov), pravidelne sa stretávajúca počas jeho celého trvania, v atmosfére dialógu, priateľstva a modlitby. Počas nich snúbenci v prítomnosti povereného kňaza prežívajú spoločenstvo počas slávenia Eucharistie a spoločného stolovania a zároveň sa stretnú v počúvaní a v dialógu so svedectvom života kresťanských manželov, ktorí sú absolventmi náležitého formačného programu, ako aj s odborníkmi na jednotlivé oblasti špecifické pre prípravu na manželstvo a zároveň sa aktívne zapoja do vopred pripravených aktivít.
 
Oficiálna webstránka kurzov prípravy na manželstvo: www.domanzelstva.sk
 

Pohľad na pilotný projekt:

Ciele projektu
Hlavné ciele kurzov
Témy kurzu
Kroky realizácie pilotného projektu
Metodika kurzov