Katechumenátne itineráre pre manželský život

 

Dokument Dikastéria pre laikov, rodinu a život o formách katechumenátu pre manželský život vydaný 15. júna 2022, v roku rodiny „Amoris laetitia" a prezentovaný na 10. svetovom stretnutí rodín v Ríme. Je určený biskupom, kňazom, manželom a aktérom pastorácie rodín. Predstavuje tému tzv. manželského katechumenátu, ktorý vo svojich príhovoroch viac krát avizoval pápež František, ktorý požiadal Dikastérium o hlbšie rozpracovanie tejto témy. Zameriava sa na tri etapy: prípravu na manželstvo, slávenie obradu sobáša a na prvé roky manželského života a jeho cieľom je aktivizovať procesy formácie a sprevádzania k manželskému životu. 

 

Pápež František v predslove hovorí: „Ide o pastoračný nástroj, ktorý pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život pri nasledovaní mojich usmernení, ktoré som opakovane vyjadril, a to «potrebu „nového katechumenátu" v príprave na manželstvo»; je totiž «nevyhnutné konkrétne uskutočniť to, čo už bolo navrhnuté vo Familiaris consortio (č. 66), to znamená, že tak ako je katechumenát súčasťou sviatostného procesu pre krst dospelých, tak aj príprava na manželstvo by sa mala stať integrálnou súčasťou celého sviatostného procesu manželstva, ako protiliek na zabránenie nárastu prípadov neplatného alebo nekonzistentného uzatvorenia manželstva».

Svätý Otec vrelo povzbudzuje všetkých, ktorí pomáhajú mladým párom pastoračnou službou. Cituje pri tom slová sv. Pavla: «Nezanedbal som zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch» (Sk 20,20). Pápež František píše: „Pozývam všetkých, ktorí pracujú v rodinnej pastorácii, aby si tieto slová apoštola Pavla osvojili a nenechali sa odradiť tvárou v tvár úlohe, ktorá sa môže zdať ťažká, náročná alebo dokonca nad vlastné možnosti. Odvahu! Urobme prvé kroky! Začnime procesy pastoračnej obnovy! Dajme svoje mysle a srdcia do služby budúcich rodín a uisťujem vás, že pri tom, ako budeme novým generáciám ohlasovať evanjelium rodiny, nás Pán bude podporovať, dá nám múdrosť a silu, rozhojní v každom z nás nadšenie a predovšetkým nám dá zakúsiť «sladkú a potešujúcu radosť z hlásania evanjelia» (Evangelii gaudium, 9)."

Dokument je možné zakúpiť v predajniach Spolku sv. Vojtecha i v e-shope eVojtech.

 

Materiály o katechumenátnych itinerároch

Krátka syntéza o Katechumenátnych itinerároch v češtine

Článok o Katechumenátnych itinerároch pre manželský život

 

Pracovné listy na kolokviá a  pre kňazov a laikov

Tento inšpiratívny dokument je veľmi vhodný aj na synodálne kolokviá kňazov, diskusie s farníkmi o možnostiach rozvoja farnosti. Ponúkame vám prvá dva z 3 pracovných listov, ktoré môžu byť vhodné pre organizáciu nefomálnych debát kňazov na poklade tohto textu, ale aj pre synodálne stretnutia kňaza s farníkmi, rodinami, farskou pastoračnou radou. Pracovné listy predpokladajú, že diskutujúci si vopred načítajú príslušné kapitoly z dokumentu, vypracujú si pracovný list – ako prípravu na spoločnú diskusiu. Otázky v pracovnom liste môžu určovať obsahovú náplň pre moderátora stretnutia.

Pracovný list 1

Pracovný list 2