Malá cesta kresťanských manželov

 

Čo je Malá cesta kresťanských manželov?

- formačný manuál pre manželov a rodinu
- pomôcka k mystagogickej ceste manželov, ktorá odhaľuje hĺbku sviatosti manželstva a načrtáva cesty manželskej spirituality
- chýbajúci kameň v mozaike pastoračných programov
- v súlade s Katechumenátnymi itinerármi pre manželský život vydanými Dikastériom pre laikov, rodinu a život (jún 2022)
   
 
 

Prečo Malá cesta kresťanských manželov?

Pozvánka na „malú cestu“ odkazuje na svätú Terezku z Lisieux, na cestu pokory a jednoduchosti, po ktorej putovala. Ide o malú cestu, lebo:
- sa musíme stať maličkými, lebo Boh zjavuje veľké pravdy maličkým, lebo Pán skryl veľké veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým“ (Mt 11, 25).
- na túto “malú cestu” potrebujeme jednoduchosť a pokoru, lebo „Ak sa neobrátime a nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3). 
- manželstvo je „malou cestou“, ktorá pozostáva z konkrétnych a jednoduchých každodenných gest a skutkov, vďaka ktorým láska rastie.
- manželia sú povolaní žiť a vyjadrovať jednoduchými a obyčajnými vecami veľkú lásku, ktorej sa stali účastníkmi v sile Ducha Svätého v deň svojho sobáša.
 

Kto je autor don Renzo Bonetti?

 
1995 - 2003  - Konferencia biskupov Talianska - riaditeľ Národného úradu pre pastoráciu rodín
2001 - 2006 - koordinátor projektu Farnosť – rodina (ktorého cieľom bolo projektovať farnosť s využitím potenciálu ukrytého vo sviatosti manželstva a kňazstva
2003 - 2009 - Konzultor Pápežskej rady pre rodinu
2002 - 2012 - Farár v Bovolone (diecéza Verona)
Aktuálne - Duchovný správca talianskeho projektu Misterogrande a prezident Nadácie Famiglia Dono Grande.
V roku 2013 Slovensko navštívil so sériou prednášok v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach s témou Ako projektovať farnosť skrze rodinu.

Čo je to „Manželské krédo“?

Materiál je plodom 20-ročnej práce, modlitieb, adorácií a úvah don Renza v spolupráci s mnohými biskupmi a kňazmi spolu s manželmi i teológmi. Je jedným z množstva nástrojov pre znovuobjavenie daru sviatosti manželstva. 
Z tejto dlhoročnej skúsenosti bolo sformulované tzv. „Manželské krédo“, ktoré je syntézou všetkých právd, ktoré chcelo Magistérium vo svetle Slova pripomenúť v posledných rokoch od Druhého vatikánskeho koncilu až po pápeža Františka.
Krédo manželov bolo konzultované a recenzované mnohými významnými teológmi, kardinálmi a biskupmi.
 

Ako a kedy vznikla príručka?

V čase pandémie, keď bola väčšina prezenčných stretnutí ťažko realizovateľná
Snaha nájsť spôsob ako pretlmočiť Manželské krédo do jednoduchšej formy priateľnej kýmkoľvek
Don Renzo oslovuje manželov Dinolfovcov (ilustrátorov), ďalších 16 manželských párov, ktoré ponúkli návrhy na meditáciu
Vzniká 35 jednoduchých obrazov, ktoré rozmieňajú veľké teologické pravdy na drobné
Každá z týchto ilustrácií je ovocím modlitby a meditácie
Kňazi zosystematizovali biblické texty, texty z učenia cirkvi, cirkevných otcov a teológov
 

Čo je cieľom Malej cesty?

- umožniť ľuďom zakúsiť, že sviatosť manželstva, ktorú prežívajú, je veľkým darom nielen pre samotných manželov, deti a rodinu, ale pre celú Cirkev a pre spoločnosť
- naučiť sa žasnúť nad darom sviatosti manželstva
- rozvinúť integrálny pohľad na sviatosti - sviatosť manželstva dáva do súvisu s ostatnými sviatosťami
- prispieť k obnove Cirkvi skrze sviatosť manželstva a sviatosť kňazstva
 

Kde a ako je možné materiál využiť?

- doma / vo farnosti / naživo i online
- pre manželov spolu alebo jednotlivo, vo farnostiach, v spoločenstvách
- v každom veku (prvé roky, stredný vek, starší manželia)
- pre snúbencov
- pre bežných manželov, aj pre tých ktorí rodinám slúžia
- pre kňazov na prípravu príhovorov, duchovných obnov, stretnutí i formačných kurzov o sviatosti manželstva.
- pre deti pri rodinnej katechéze
 

Čo tvorí materiál?

Materiál tvorí:
1. Pracovný zošit: 35 obrázkov s úvahou, konkrétnymi úlohami a praktickými návrhmi. Základ tvoria jednoduché obrazy, ktoré ilustrujú 12 základných bodov tzv. "Manželské krédo".
2. zošit - Prehĺbenie je zbierkou úryvkov z Božieho slova, Magistéria, cirkevných otcov a niektorých teológov. Slúži na prehĺbenie doktrinálneho obsahu, ktorý vyjadruje každý obrázok.
3. Záložka s Manželským krédom
   
 

Ako sa pracuje s Pracovným zošitom?

Príručka pomáha prostredníctvom jednoduchých obrazov prežiť a prehĺbiť sviatosť lásky. Obrazy sú ako podobenstvá, ktoré rozprával Ježiš, aby v nich odovzdal posolstvo. Prvý zošit ponúka 35 zastávok – obrazov z Manželského kréda. Každé zastavenie má 5 krokov.
  1. Vidieť (pozerať na obraz a uvažovať o jeho posolstve)
  2. Žasnúť (ďakovať v modlitbe za všetko odhalené)
  3. Prehĺbiť (možnosť prehĺbiť tému použitím textov 2. zošita: Prehĺbenie)
  4. Praktizovať (ponuka konkrétneho skutku, ktorý aplikuje teóriu do praxe)
  5. Zdieľať (návrh na zdieľanie objaveného v širšom spoločenstve)
 

Čo je obsahom druhého zošita?

Druhý zošit obsahuje prehĺbenie témy cez texty Božieho slova, Magistéria, cirkevných otcov, teologickej literatúry. Ide o vzácne texty, z ktorých mnohé v slovenčine chýbajú. Materiál môže okrem samotných užívateľov slúžiť ako pomôcka na hlbšie uchopenie témy, na teologickú formáciu kňazov, prípravu prednášok, sobášnych kázní, duchovných obnov či cvičení. Zároveň vyvažuje argument jednoduchosti prvého zošita, nakoľko ide o seriózne hlboký a hutný materiál.
 

Čo na materiál hovorí skúsenosť z iných krajín?

Vďaka živej komunikácii s don Renzom Bonettim sme obdŕžali viaceré odporúčacie listy, ktoré pozitívne hodnotia skúsenosť s používaním materiálu v európsky diecézach.
 

Aká je slovenská cesta Malej cesty?

Jún 2021 Predstavenie Malej cesty na zasadnutí Rady KBS pre rodinu (don Dominik Vinš, SDB a don Marián Valábek, SDB)
Júl 2021 - Oktober 2022 - Preklad Malej cesty - saleziáni Don Bosca na Slovensku a členovia Rady KBS pre rodinu
November 2022 Materiál sme po preložení a prvotnej grafickej úprave predstavili na Celoslovenskej online prezentácii príručky za prítomnosti autora don Renza Bonettiho. Prezentácie sa zúčastnilo 90 manželských párov a 20 kňazov
December 2022 – Január 2023 Pilotné testovanie príručky (70 manželských párov, 10 kňazov i pár jednotlivcov). Každý subjekt testoval náhodných 5 z 35 kapitol doma /vo farnosti / v spoločenstve
Február 2023 Spracovanie spätných väzieb
Február - Marec 2023 Materiál bol predstavený o. biskupom na pléne KBS i pri individuálnych návštevách členmi Rady
Marec 2023 Po obdŕžaní Nihil obstat (ThLic. Róbert Neupauer) predseda Rady KBS pre rodinu vladyka Cyril Vasiľ udelil príručke Imprimatur
Apríl 2023 - jún 2023. Tvorba metodických odporúčaní + grafická úprava
Jún 2023. Vydanie príručky vydavateľstvom Don Bosco
September 2023. Online prezentácia Malej cesty. Na prezentáciu sa zaregistrovalo 140 manželských párov a 50 kňazov
September 2023. Ukážková hodina. Všetci účastníci prezentácie Malej cesty boli pozvaní na tzv. ukážkovú hodinu. 
 

Materiály na stiahnutie

Najdôležitejšie výstupy zo spätných väzieb
Propagačný leták
Ukážka
Predstavenie Malej cesty v rádiu Lumen 17. 6. 2023
Predstavenie Malej cesty na TV LUX (U Nikodéma) 20. 11. 2023
Pastoračné pomôcky k téme
 

Povedali o Malej ceste

„Možno povedať, že Malá cesta kresťanských manželov je akýmsi chýbajúcim kamienkom v mozaike pastoračných programov na Slovensku. Aj preto sme sa v Rade KBS pre rodinu rozhodli vyplniť toto prázdne miesto v ponuke pastoračných pomôcok, aby sme popri mnohých vzácnych programoch zameraných na evanjelizáciu, manželskú spiritualitu, prehlbovanie viery a rozvoj praktických zručností pre život v rodine zamerali pozornosť na prijatý dar sviatosti manželstva, ktorý ponúka manželom novú dimenziu každodenného života. Tento materiál pozýva nielen na štúdium, ale predovšetkým na cestu. Aj manželia, ktorí sa sobášia v Pánovi, žijú ,veľké tajomstvo‘, ktoré často zostáva skryté, ak sa tvária ako múdri a rozumní. Toto ,veľké tajomstvo‘ sú pozvaní odkrývať a objavovať každý deň. Výnimočnosť tohto materiálu spočíva predovšetkým v meditáciách nad obrazmi, ktoré Manželské krédo rozmieňajú na drobné.“  
Mons. Cyril Vasiľ, SJ, košický eparchiálny biskup a predseda Rady KBS pre rodinu
 
„Malá cesta kresťanských manželov je jedinečným pastoračným materiálom, ktorý sa zameriava na vovádzanie manželov do sviatosti manželstva. Jej zámerom je prostredníctvom jednoduchých obrazov pomôcť kresťanským manželom vstupovať hlbšie do sviatosti, ktorú žijú. Ponúka im priestor na vzájomné zblíženie, zdieľanie a prehĺbenie ich manželskej spirituality.“ Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD., tajomník Rady KBS pre rodinu
 
„Tento pastoračný materiál pomáha rozbaliť dar, ktorý dostala Cirkev od svojho Ženícha vo sviatosti manželstva. Tento dar je určený na to, aby ho spoznali čím viacerí. Manželia, zasvätení, kňazi, snúbenci a dokonca i deti s rodičmi. Spôsob je jednoduchý.“ 
Mgr. Dominik Vinš, SDB
 

Užitočné linky

https://misterogrande.org/
https://misterogrande.pl/
 

Objednávky

Materiál má formát A4 a špirálovú väzbu. Malú cestu kresťanských manželov si môžete objednať tu: https://www.donbosco.sk/tovar/13550-mala-cesta-krestanskych-manzelov, e-mailom na adrese objednavky@donbosco.sk aj telefonicky v pracovné dni na číslach 0903/962 029 alebo 02/5557 2226.
 
 

A čo ďalej?

Skončili ste Malú cestu a pýtate sa, čo ďalej? Ponúkame vám niekoľko tipov.