Centrum pre rodinu Nitra

Centrum pre rodinu Nitra je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2001. Hlavným cieľom centra je podpora harmonickej rodiny, postavenej na  celoživotnom manželskom zväzku muža a ženy. Takúto rodinu chápe ako najvhodnejšie prostredie pre život  človeka, ako najlepšie miesto pre odovzdávanie hodnôt, akými sú úcta  a láska. Venuje sa mamičkám na materskej dovolenke, ženám, mužom, rodinám, osamelým rodičom, mládeži. Túži týmto cieľovým skupinám napomôcť zorientovať sa v etických otázkach každodenného života, aby porozumeli poslaniu manželstva a rodiny. Hlavným pôsobiskom je najmä sídlisko Klokočina v Nitre s 30 000 obyvateľmi. Od roku 2009 centrum podporuje i biskupstvo Nitra.
 
Činnosť:
  • Voľnočasové aktivity pre celé rodiny
  • Charitatívne podujatia  a zbierky pre sociálne slabších
  • Podujatia k sviatkom
  • Stretávanie sa mamičiek na materskej dovolenke
  • Duchovné obnovy, vzdelávanie, pro–life aktivity
  • Realizácia projektov v rámci pastoračného plánu 2007–2013
  • Podpora dobrovoľníctva a vzbudzovania záujmu o druhých, vytváranie komunity svojpomocných rodín
 
V budúcnosti je snahou centra zamerať sa na systematickejšie vzdelávacie projekty a poradenstvo v spolupráci s ďalšími centrami pre rodinu a inými organizáciami
 
Štatutár: RNDr. Julo Jenis
Koordinátor: Ing. Dobroslava Baranová 
 
Kontakt:
Pribinovo námestie č. 3, 949 01 Nitra
www.centrumprerodinu.sk
nitrianskerodiny@gmail.com
0903 982 010