Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Centrum pomoci pre rodinu vzniklo 18.12.2009 ako občianske združenie za účelom prevencie a ochrany rodiny a hodnôt. Pôsobí v Trnave v priestoroch Domu Spoločnosti Ježišovej a je jedným z apoštolských diel Spoločnosti Ježišovej. Cieľom Centra pomoci pre rodinu je poskytovať poradenstvo pre rodiny, iniciovať, podporovať a koordinovať prorodinné aktivity, podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny, podporovať dobrovoľníctvo a vzbudzovať záujem o druhých, napomáhať rodinám a mládeži  zmysluplne tráviť voľný čas, propagovať prirodzený spôsob odovzdávania života a čistoty, podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí, výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske.
 
Činnosť:
  • Poradenstvo (sociálne, psychologické, právne pastorálne, špeciálno-pedagogické)
  • Prednášky a vzdelávanie pre rodičov
  • Svojpomocné skupiny a modlitbové spoločenstvá
  • Voľno-časové formačné programy pre deti a mladých
  • Projekt Sára - konkrétna pomoc  dobrovoľníkov rodinám s deťmi
  • Príprava snúbencov
  • Poradňa pre plánované rodičovstvo
 
Riaditeľ: Mgr. Kristína Königová
 
Kontakt:
Štefánikova 46, 917 01 Trnava
www.cppr.sk
cppr@cppr.sk
0948 020 412