Kroky realizácie pilotného projektu

Vytvorenie pracovnej skupiny pri Rade pre rodinu KBS
Na zasadnutí Rady pre rodinu KBS bola vytvorená pracovná skupina, poverená prípravou materiálov pre realizáciu pilotného projektu kurzov prípravy na manželstvo. Skupinu tvorili viacerí členovia Rady pre rodinu a ďalší prizvaní zástupcovia z diecéz a farností, ktorí sa už predtým podieľali na príprave snúbencov v rámci farskej prípravy. Pracovná skupina sa počas svojej činnosti stretla 15 krát na celodenných pracovných stretnutiach v rozmedzí od 28.2.2008 do 10.2.2010.
 
Analýza dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva
Prvým krokom prípravy bola popri podkladoch z Pastoračného plánu KC na Slovensku 2007-2013 aj analýza dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva z roku 1996. Výsledkom analýzy bolo zakomponovanie výziev k prehĺbeniu prípravy na manželstvo z pohľadu obsahu i foriem do predbežného náčrtu realizácie projektu.
 
Zmapovanie jestvujúcich foriem prípravy na manželstvo na Slovensku
Na základe odporúčania z bodu 59 dokumentu o Príprave na sv. manželstva pripravila pracovná skupina na pôde Sekretariátu KBS stretnutie zástupcov skupín, ktoré sa na Slovensku už predtým usilovali rôznymi formami obohacovať prípravu na manželstvo.
 
Preklady vybraných materiálov a príručiek ku príprave na manželstvo
Pri hľadaní inšpirácie pre tvorbu materiálov boli preložené resp. dokončené preklady či prevzaté už hotové preklady aktuálnych príručiek prípravy na manželstvo využívaných v iných európskych diecézach. Okrem toho boli konzultované materiály Školy rodiny na Slovensku a ďalšie súvisiace publikácie.
 
Informačno-motivačné stretnutia pre manželov a kňazov
S úmyslom osloviť čím viac spolupracovníkov pre realizáciu projektu pripravila Rada pre rodinu dve celoslovenské stretnutia pre manželské páry a odborníkov z oblasti manželstva a rodiny, na ktorom sa zúčastnilo 116 záujemcov o spoznanie projektu. Okrem toho poverená skupina z Rady pre rodinu KBS prezentovala pripravovaný projekt na diecéznych resp. dekanátnych rekolekciách vo všetkých diecézach, aby boli predovšetkým kňazi informovaní o projekte a mohli sa do neho podľa možností zapojiť. V závere sa uskutočnili tri pracovné stretnutia pre kňazov, ktorí prejavili záujem o intenzívnejšiu účasť na projekte Na stretnutiach sa zúčastnilo cca 90 kňazov.
 
Formačné stretnutia pre lektorov
Pre tých, ktorí sa spomedzi manželov, kňazov a ďalších odborníkov rozhodli priamo zapojiť do realizácie pilotného projektu pripravila Rada pre rodinu dve víkendové formačné stretnutia vo Svite, zamerané na tvorbu resp. štúdium obsahu prednášok ako aj na zvládnutie vedenia jednotlivých stretnutí a celkového prejavu pri komunikácii so snúbencami počas kurzov. Počas celkového procesu prípravy sa do spoločnej tvorby obsahu a foriem kurzov zapojilo 259 osôb - kňazov, manželov a odborníkov z rôznych oblastí.
 
Realizácia pilotných kurzov
V júni 2009 sa začala séria pilotných kurzov prípravy na manželstvo, v rámci ktorej sa uskutočnilo 28 kurzov v desiatich diecézach.