DIGNITATIS HUMANAE (o náboženskej slobode)

5. Každej rodine ako spoločnosti s vlastnými základnými právami prislúcha právo slobodne usporadovať svoj domáci náboženský život pod vedením rodičov. Rodičom patrí ďalej právo určiť podľa svojho vlastného náboženského presvedčenia, akú náboženskú výchovu majú dostať ich deti. Občianska moc má teda uznávať právo rodičov na skutočne slobodnú voľbu škôl a ostatných výchovných prostriedkov, a pre túto slobodnú voľbu sa nemajú zaťažovať ani priamo ani nepriamo nespravodlivými bremenami. Rodičovské práva sa porušujú aj vtedy, keď sú deti nútené navštevovať školské predmety, ktoré nezodpovedajú náboženskému presvedčeniu rodičov, alebo ak sa povinne zavedie jediná školská sústava, z ktorej je vylúčená akákoľvek náboženská výchova.