Dikastérium pre laikov, rodinu a život

Dikastérium je kompetentné v záležitostiach, ktoré sa týkajú Apoštolskej stolice pre podporu života a apoštolátu veriacich laikov, pre pastoráciu mladých ľudí, rodiny a jej poslania podľa Božieho plánu a pre ochranu a podporu ľudského života. Na tieto účely dikastérium udržiava vzťahy s biskupskými konferenciami, miestnymi cirkvami a inými cirkevnými orgánmi a ponúka svoju spoluprácu.

Úlohy dikastéria

Úlohou dikastéria je podporovať a organizovať medzinárodné stretnutia a iné iniciatívy týkajúce sa apoštolátu laikov, mladých ľudí, inštitúcie manželstva a rodiny a života v Cirkvi, ako aj ľudských a sociálnych podmienok laikov, mladých ľudí, inštitúcie rodiny a ľudského života v spoločnosti.

Jeho úlohou je tiež animovať a podporovať podporu povolania a poslania veriacich laikov v Cirkvi a vo svete ako jednotlivcov, či už ženatých alebo vydatých, ale aj ako členov združení, hnutí a komunít. Podporuje tiež štúdium, ktoré má prispieť k hlbšiemu doktrinálnemu pochopeniu tém a otázok týkajúcich sa veriacich laikov.

Dikastérium tiež posudzuje iniciatívy biskupských konferencií, ktoré v súlade s potrebami jednotlivých cirkví žiadajú Svätú stolicu o zriadenie nových služieb a cirkevných úradov.

V rámci svojej kompetencie dikastérium sprevádza život a rozvoj združení veriacich a laických hnutí; zakladá tie, ktoré majú medzinárodný charakter, a schvaľuje alebo uznáva ich stanovy

Úlohy dikastéria vzhľadom na manželstvo a rodinu

Dikastérium sa usiluje prehĺbiť reflexiu o vzťahu medzi mužom a ženou v ich osobitosti, vzájomnosti, komplementárnosti a rovnakej dôstojnosti. Oceňujúc "genialitu" žien, prispieva k cirkevnej reflexii o identite a poslaní žien v Cirkvi a v spoločnosti a podporuje ich účasť.

Cirkev vo svetle pápežského magistéria podporuje pastoračnú starostlivosť o rodinu, chráni jej dôstojnosť a dobro založené na sviatosti manželstva a podporuje jej práva a zodpovednosť v Cirkvi a v občianskej spoločnosti, aby inštitúcia rodiny mohla lepšie plniť svoje funkcie v cirkevnej i sociálnej oblasti. Rozoznáva znamenia doby, aby sme čo najlepšie využili príležitosti v prospech rodiny, aby sme s dôverou a evanjeliovou múdrosťou čelili výzvam, ktoré sa jej týkajú, a aby sme uplatnili Boží plán pre manželstvo a rodinu v dnešnej spoločnosti a dejinách.

V tomto zmysle podporuje medzinárodné dohovory a podujatia, najmä Svetové stretnutie rodín. Dohliada na činnosť katolíckych inštitútov, združení, hnutí a organizácií, národných i medzinárodných, ktorých cieľom je slúžiť dobru rodiny.

Usiluje sa prehlbovať náuku o rodine a šíriť ju prostredníctvom vhodnej katechézy; podporuje najmä štúdium spirituality manželstva a rodiny a ich formačného aspektu. Ponúka usmernenia pre formačné programy pre snúbencov pripravujúcich sa na manželstvo a pre mladé manželské páry. Vyjadruje pastoračnú starostlivosť Cirkvi aj o takzvané "neregulárne" situácie (Porov. AL, 296-306). Ponúka tiež usmernenia pre pastoračné programy, ktoré podporujú rodiny pri formácii mladých ľudí vo viere a v cirkevnom a občianskom živote, pričom osobitnú pozornosť venuje chudobným a marginalizovaným, ako aj medzigeneračnému dialógu.

Má priame spojenie s "Pápežským teologickým inštitútom Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine", a to tak s jeho ústredím, ako aj s jeho pridruženými inštitútmi, s cieľom podporovať spoločné smerovanie v oblasti štúdia manželstva, rodiny a života.

Dikastérium podporuje a koordinuje iniciatívy zamerané na zodpovedné plodenie a ochranu ľudského života od počatia až po jeho prirodzený koniec, pričom zohľadňuje potreby osoby v rôznych fázach jej vývoja.

Podporuje a podporuje organizácie a združenia, ktoré pomáhajú ženám a rodine prijímať a vážiť si dar života, najmä v prípade ťažkého tehotenstva, a predchádzať potratom. Podporuje aj programy a iniciatívy zamerané na pomoc ženám, ktoré podstúpili interrupciu.

Na základe katolíckeho morálneho učenia a magistéria Cirkvi študuje a podporuje vzdelávanie o hlavných problémoch biomedicíny a práva týkajúcich sa ľudského života a o rozvíjajúcich sa ideológiách týkajúcich sa samotného ľudského života a reality ľudského rodu.

Personálne obsadenie

Dikastériu predsedá prefekt, ktorému pomáha sekretár, ktorý môže byť laik, a najmenej dvaja laickí podsekretári. Aktuálnym prefektom Dikastéria je kardinál Kevin Farrell z Írska, sekretárom je kňaz Alexandre Awi Mello z Rio de Janeiro a podsekretárkou pre rodinu a život je dr. Gabriella Gambino z Milána.

Dikastérium je vybavené primeraným počtom úradníkov, klerikov a laikov, vybraných podľa možnosti z rôznych regiónov sveta.

Dikastérium má tiež svojich členov i poradcov, medzi ktorými sú veriaci laici, muži i ženy, slobodní i ženatí, ktorí sa venujú rôznym oblastiam činnosti a pochádzajú z rôznych častí sveta, aby odrážali univerzálny charakter Cirkvi.

Spracované na základe štatútu a webstránky Dikastéria pre laikov, rodinu a život

História

Súčasné Dikastérium pre laikov, rodinu a život vzniklo pôvodne ako Pápežská Rada pre rodinu (Pontificium Consilium pro Familia). Bola založená v roku 1981 pápežom Jánom Pavlom II. čím nahradila tzv. Výbor pre rodinu, ktorý vytvoril pápež Pavol VI. v roku 1973. Rada bola zodpovedná za podporu pastoračnej služby a apoštolátu do rodiny aplikovaním učenia a vedenia Učiteľského úradu tak, aby napomáhala kresťanským rodinám plniť výchovné a apoštolské poslanie, ku ktorému je povolaná.

Rada podporovala a koordinovala pastoračnú činnosť v nasledujúcich špecifických témach: zodpovedné plodenie, obrana ľudského života vo všetkých fázach jeho existencie – od počatia až po prirodzenú smrť, teológia a katechéza rodiny, spiritualita manželstva a rodiny, právo rodín a detí, formácia laikov zaangažovaných v pastorácii rodín, kurzy prípravy na manželstvo.

Na základe apoštolského listu vo forme "Motu proprio“ z 15. augusta 2016 pápež František nariadil zriadenie Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Svoje rozhodnutie odôvodnil týmito slovami:

Chceme, aby „dikastéria Rímskej kúrie boli prispôsobené situáciám našej doby a prispôsobené potrebám univerzálnej Cirkvi. Naše myšlienky sa osobitne zameriavajú na laikov, rodinu a život, ktorým chceme ponúknuť podporu a pomoc, aby boli aktívnym svedectvom evanjelia v našej dobe a prejavom dobroty Vykupiteľa.“

Kompetencie a funkcie, ktoré do roku 2016 patrili Pápežskej rade pre laikov a Pápežskej rade pre rodinu, sa od 1. septembra 2016 preniesli na toto dikastérium, čím sa definitívne ukončila činnosť uvedených pápežských rád.

Oficiálna stránka Dikastréria pre laikov rodinu a život