Štatút Rady KBS pre rodinu

Prvá kapitola - USTANOVENIE  RADY  KBS PRE RODINU
Čl. 1 - Konferencia biskupov Slovenska zriaďuje Radu pre rodinu /ďalej len rada/ na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s rodinou  /v zmysle Štatútu KBS čl. 32 a Listu kongregácii pre biskupov a kongregácii pre ohlasovanie evanjelia z 13. mája 1999, 9/.

 

Druhá kapitola - CIELE  RADY
Čl. 2 Rada pripravuje podklady pre Konferenciu biskupov Slovenska a usmerňuje činnosť a pastoračné aktivity pre rodinu.
 
Tretia kapitola - ČLENOVIA  RADY
Čl. 4 - Rada vykonáva svoju činnosť pod vedením predsedu Rady, biskupa, ktorého zvolilo plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska.
Čl. 5 - Členov rady vymenúva predseda spomedzi veriacich, tak kléru ako aj laikov, ktorí sa vyznačujú náležitou učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou. Členov rady za diecézy navrhujú diecézni biskupi.
Čl. 6 - Členom rady je spravidla kňaz a jeden laik z každej diecézy zo všetkých katolíckych diecéz a eparchií /ďalej len diecéza/. Ak je za diecézu určený väčší počet členov - hlasovacie právo majú dvaja  členovia za diecézu.
Čl. 7 - Členstvo v rade zaniká odvolaním člena predsedom a súhlasom diecézneho biskupa,  alebo zaniká automaticky, ak sa nezúčastní bez ospravedlnenia zasadnutí počas jedného roka, alebo ak sa písomne vzdá svojho členstva.
Čl. 8 - Radu tvoria: predseda rady, tajomníci rady a členovia rady.
Čl. 9 - Tajomníkov rady menuje predseda rady menovacím dekrétom na obdobie 3 rokov.
 
Štvrtá kapitola - ÚLOHY ČLENOV RADY
Čl.  10 - Účasť na zasadnutiach rady.
Čl.  11 -  Príprava podkladov z diecézy na zasadnutia rady.
Čl. 12 - Informovať o zasadnutí rady diecézneho biskupa, kňazov a laikov, ktorí sú zodpovední za pastoráciu rodín v dekanátoch.
Čl. 13 - Informovať o situácii rodín a pastorácii rodín v diecéze.
Čl. 14 - Dozrieť, aby sa rozhodnutia rady, ktoré boli schválené Konferenciou biskupov Slovenska, náležite vykonali.
 
Piata kapitolaZASADNUTIE RADY
Čl. 15 - Na zasadnutiach rady sa zúčastňujú členovia rady.
Čl. 16 - Rada môže uskutočňovať rozhodnutia vtedy, ak je prítomná aspoň polovica členov s právom hlasovania.
Čl. 17 - Ak sa niektorý člen rady nemôže zúčastniť zasadnutia, má sa ospravedlniť predsedovi, alebo tajomníkovi rady.
Čl. 18 -  Na niektoré zasadnutia rady môžu byť pozvaní aj iní klerici a laici; majú poradný hlas.
Čl. 19 - Zasadnutia rady sa konajú aspoň tri razy do roka. Ak si to vyžadujú osobitné okolnosti, alebo o to žiada aspoň tretina členov, zvolá predseda rady viaceré zasadnutia.
Čl. 20 - Zasadnutie rady vedie predseda, alebo príslušný tajomník, alebo predsedom poverený člen rady.
 
Šiesta kapitola - ROZHODNUTIA  A  HLASOVANIE
Čl. 21 - Najbežnejšou formou prijatia rozhodnutí je dohoda členov rady. V prípade potreby rada prijíma rozhodnutia hlasovaním.
Čl. 22 - Hlasovanie sa koná podľa normy Kódexu kanonického práva (kán. 164-179).
Čl. 23 - Hlasovanie rady je spravidla verejné. Tajné je vtedy, ak to žiadajú aspoň traja z prítomných členov rady.
Čl. 24 - Pri obzvlášť závažných otázkach je rozhodnutie rady platné, ak o ňom hlasujú dve tretiny prítomných členov rady. O závažnosti otázok rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Čl. 25 - Platné rozhodnutie pri hlasovaní je vtedy ak o ňom hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Čl. 26 - Rozhodnutia rady sú právoplatné po podpísaní predsedom rady.
 
Siedma kapitola - PRÍPRAVA  ZASADNUTÍ
Čl. 27 - Každý člen rady môže navrhnúť témy na zasadnutie rady písomne do 14 dní pred stanoveným termínom zasadnutia.
Čl. 28 - Tajomník rady na základe písomných návrhov na program rady vypracuje program zasadania, ktorý schvaľuje predseda rady.
Čl. 29 - Rada každoročne vypracúva plán svojich činnosti.
Čl. 30 - Rada každoročne vypracúva správu o vlastnej činnosti a predkladá ju KBS a diecéznym biskupom Slovenska.     
 
Ôsma kapitola - PREDSEDA RADY
Čl. 31 - Menuje tajomníkov rady a členov rady.
Čl. 32 - Zúčastňuje sa zasadnutia rady.
Čl. 33 - Schvaľuje platnosť uznesení rady.
Čl. 34 - Predkladá materiály z rady na zasadnutie KBS a v prípade potreby ich dáva na schválenie plénu KBS.
Čl. 35 - Informuje radu o zasadnutiach pléna KBS najmä oblastí týkajúcich sa rodín.
 
Deviata kapitola - TAJOMNÍCI RADY
Čl. 36 Predseda Rady menuje pre potreby rady tajomníka rady pre koordináciu činnosti a tajomníka rady pre médiá, metodiku a spoluprácu.
Čl.  37 - Úlohou tajomníka rady pre koordináciu činnosti je:
 • zostaviť program zasadnutia rady a zaslať členom aspoň 7 dní pred zasadnutím poštou, alebo e-mailom,
 • koordinovať prácu rady,
 • zostaviť zápisnicu zo zasadnutia rady a zaslať ju členom rady do 14 dní po zasadnutí,
 • zaznamenať prijaté uznesenia zo zasadnutia a zaznamenať hlasovanie o nich,
 • evidovať členov a zmeny členov rady,
 • pripraviť materiály pre zasadnutie rady,
 • spracovať každoročne správu o činnosti rady a zaslať na sekretariát KBS, pričom o doplňujúce podklady pre jej vypracovanie môže požiadať aj tajomníka rady pre médiá, metodiku a spoluprácu ako i ďalších členov rady.
Čl.  38 - Úlohou tajomníka rady pre médiá, metodiku a spoluprácu je:
 • spolupodieľanie sa na príprave programu zasadnutia rady
 • koordinácia medializácie a propagácie prorodinných programov a aktivít rady
 • koordinácia prípravy metodických materiálov rady
 • koordinácia spolupráce s komisiami a radami KBS a s prorodinnými hnutiami, združeniami a inštitúciami.
Čl. 39 - Tajomníci rady môžu svoje úlohy zabezpečovať aj ich zadaním výkonnému tajomníkovi rady a zároveň sú mu k dispozícii pri plnení úloh výkonného tajomníka rady, zvlášť v oblastiach, kde sa ich úlohy vzájomne prelínajú.
Čl. 40 – V prípade, že pre radu menovaný iba jeden tajomník, preberá všetky úlohy uvedené v článkoch 37 a 38.
 
Desiata kapitola - VÝKONNÝ TAJOMNÍK RADY
Čl. 41 – Úlohou výkonného tajomníka rady je:
 • podľa usmernení predsedu rady a tajomníkov rady podieľať sa na príprave programu a organizačnom zabezpečení zasadaní rady,
 • v súlade s čl.39 zúčastňovať sa zasadaní rady, vypracovať zápis zo zasadaní, odovzdať na sekretariáte KBS a rozposlať členom rady,
 • informovať médiá o záveroch zasadaní a o aktivitách rady,
 • spolupracovať na informačnej a metodickej podpore pastorácie rodiny v súlade s Pastoračným a evanjelizačným plánom KBS,
 • viesť agendu rady,
 • pripravovať podklady pre predsedu rady na plenárne zasadania KBS,
 • spolupracovať pri príprave účasti rodín zo Slovenska na Svetovom stretnutí rodín,
 • spolupracovať na príprave plánu a rozpočtu rady na nasledujúci rok.
Čl. 42 – Výkonného tajomníka rady menuje predseda rady menovacím dekrétom.
 
Jedenásta  kapitola - PRACOVNÁ SKUPINA RADY
Čl. 43 –  Plénum KBS môže poveriť radu úlohami, ktoré vyžadujú osobitné úsilie a časové nasadenie.  V takomto prípade môže rada vytvoriť pracovnú skupinu z členov rady a odborníkov, ktorých poverí splnením požadovaných úloh. Priebeh plnenia týchto osobitných úloh a určenie zodpovednosti budú popísané v projekte, ktorý schváli rada. Rada menuje zodpovedné osoby za jednotlivé oblasti úloh, ako sú popísané v projekte. 
Upravený štatút bol odsúhlasený členmi Rady KBS pre rodinu na riadnom zasadaní 11. marca 2009 v Košiciach.