Pastiersky list trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka CSsR na sviatok Svätej rodiny (27.12.2009)

Drahé sestry a drahí bratia v Kristovi, hneď prvá nedeľa po slávnosti Narodenia Pána je určená Svätej rodine – Ježišovi, Márii a Jozefovi. Po radosti z narodenia Dieťaťa sa vzápätí chceme obrátiť k tej rodine, ktorá je vzorom všetkých rodín, ale hlavne ľudským obrazom nekonečnej a nevysloviteľnej trojičnej božskej lásky a súčasne jasným znakom Božej milosti, ktorá pôsobí vo vnútri ľudských životov!
Ak by sme chceli odpozorovať zo života Svätej rodiny inšpiráciu pre naše rodiny, musíme priznať, že o všednom rodinnom živote Jozefa, Márie a Ježiša nám Sväté písmo veľa nezjavuje. Ba skôr je toho len veľmi málo. Nuž môžeme si predstaviť Jozefa ako tesára. Svojou prácou zarába na živobytie, čo však nie je výnosná práca. Lebo ako pripomína samotné Sväté písmo, Jozef s Máriou boli chudobní, a preto aj pri narodení Ježiša obetovali v chráme len ako chudobní – pár hrdličiek alebo dva holúbky...
O tom, akým spôsobom sa Mária starala o svoju rodinu, sa nepíše ani jedna veta. Ako vyzeral ich obyčajný deň, ako mali rozdelené úlohy, akými ťažkosťami a radosťami žili, to nám Sväté písmo nezjavuje... A mnohí by to túžili vedieť. Aj z toho dôvodu sa oddávna písali rozličné vymyslené evanjeliá, ktoré chceli priblížiť tak život mladého Ježiša, ako aj život jeho rodiny. Napríklad aj to, na akú chorobu a kedy zomrel Jozef...
Aby sme v samej podstate spoznali život Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, hlavné a určujúce je to, na čo Sväté písmo vždy poukazuje ako na zásadné, keď hovorí o človeku, a to je vzťah Boha a človeka! Keď zjavuje hlbokú lásku Boha a vieru Márie pri anjelovom zvestovaní: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou!“, Mária na Božie pozvanie odpovedá: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ O Jozefovi napríklad je napísaná krátka, ale dôležitá a biblicky zásadná charakteristika: „Jozef, Máriin manžel, bol človek spravodlivý.“ No a dvanásťročný chlapček, keď ho po troch dňoch našli v jeruzalemskom chráme, odpovedá s prekvapením: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“
Sväté písmo nám teda ponúka Svätú rodinu bez toho, aby nás poúčalo, ako si oni boli schopní zosúladiť vzájomný život, túžby, očakávania a ako si pomáhali v rozličných životných okolnostiach... Na prvé miesto stavia nasmerovanie života Ježiša, Márie a Jozefa na Božiu vôľu, na vzťah s Bohom, na vieru a lásku! A nám to pripomína múdrosť, ktorú si ľudia oddávna uvedomovali a písali na steny vo svojich príbytkoch: Bez Božieho požehnania daromné sú naše namáhania! Ak sa dnes často a bolestne pripomína nestabilita našich rodín, až príliš časté pretŕhanie manželských zväzkov a rozchody, dôvodom toho istotne je aj ľahostajnosť či až neochota „hľadať to, čo je hore“. Všetko, čo je pre človeka príjemné a obšťastňujúce, partneri chcú nájsť vo svojich osobných vzťahoch, no túžia do svojho šťastného života zakomponovať aj Boha? Problémom dnešnej rodiny nie je ani tak fyzický nesúlad medzi partnermi, materiálny nedostatok či nižšie spoločenské postavenie. Skôr je pravdou, že sa z partnerského života stráca duchovný a náboženský rozmer – zo života ľudí sa stráca Boh, ľudia opúšťajú Boha, no Boží Syn pripomína: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“. Slávnosť Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, ktorá je vložená do stredu vianočných sviatkov, je teda na prvom mieste oslavou ľudskej viery, nádeje a lásky. Lebo aj samotné Vianoce majú hodnotu a zmysel len v miere a veľkosti našej osobnej viery, nádeje a lásky. Práve príklad života Ježiša, Márie a Jozefa umožňuje vytvorenie toho najužšieho, a to rodinného spoločenstva. Na prvom mieste je znakom jedinečného spoločenstva, ktoré je tvorené oddanou láskou voči Bohu! A Boh ľudskú lásku predchádza, sprevádza a dopĺňa svojou láskou. Preto každá rodina, ktorá je nasmerovaná na Boha, tiež sa stáva takou svätou rodinou!

Do vzťahu partnerov, ktorí sú nasmerovaní na Boha, tak vstupuje Božie Slovo – Láska a premieňa život osôb na Boží obraz: premieňa nás na trvalé a jedinečné spoločenstvo priateľstva, blízkosti, vzájomnej pomoci a lásky! Na samom počiatku tohto spoločenstva sú Ježiš, Mária a Jozef.

Žehná vás a požehnané vianočné sviatky i nový rok všetkým želá
arcibiskup Róbert Bezák