CHRISTUS DOMINUS (o pastorálnej službe biskupov v Cirkvi)

12. Pri plnení svojej učiteľskej služby nech hlásajú ľuďom Kristovo evanjelium; to je najvynikajúcejšia z prvoradých povinností biskupa: nech ich silou Ducha povolávajú k viere, alebo nech v nich utvrdzujú živú vieru. Nech im predkladajú úplné tajomstvo Kristovo, teda tie pravdy, ktoré nepoznať, znamená nepoznať Krista. Nech im ukážu aj Bohom zjavenú cestu, ktorá vedie k zvelebeniu Boha a tým samým k večnej blaženosti.
Okrem toho nech poukazujú na to, že podľa stvoriteľských úmyslov Božích samy pozemské skutočnosti a ľudské ustanovizne slúžia aj spáse človeka, a preto môžu nemálo prispieť k budovaniu Tela Kristovho.
Nech teda učia, v akej veľkej úcte treba mať podľa učenia Cirkvi ľudskú osobnosť a jej slobodu, ba aj telesný život; rodinu, jej jednotu a stálosť, ako aj plodenie a výchovu potomstva; občiansku spoločnosť so svojimi zákonmi a povolaniami; prácu i oddych, umenie i technické vymoženosti; chudobu i hojnosť. Napokon nech im vyložia, akým spôsobom sa majú riešiť veľmi vážne otázky týkajúce sa vlastnenia, zveľaďovania a spravodlivého rozdeľovania pozemských majetkov, mieru a vojny a bratského spolunažívania všetkých národov.