Deklarácia 7. Európskeho kongresu rodín (29.8. - 1.9. 2012)

My predstavitelia rodín a rodinných hnutí Európy zúčastnení na 7. európskom rodinnom kongrese, spolu s hosťami z iných krajín sveta, potvrdzujeme dnes, keď pod vplyvom globalizácie, liberalizácie etiky života a ekonomickej krízy i spoločenskej krízy hodnôt nastáva nebezpečný rozvrat spoločenského aj individuálneho pohľadu na zmysel a postavenie rodín, svoje postoje doložené v odborných prednáškach a diskusiách:
■ Pokladáme manželský vzťah a zväzok muža a ženy naplnený ich vzájomnou láskou, partnerským dialógom a úsilím o dosiahnutie spoločných cieľov, opierajúci sa o slobodne vyjadrený záväzok vzájomnej vernosti a lásky a otvorený pre prijatie detí a láskyplnú výchovu detí, za základný prirodzený prvok ľudskej spoločnosti, ktorý jej dáva konštruktívne smerovanie i stabilitu.
■ Pokladáme rodinu utvorenú takýmto manželským zväzkom za základnú bunku ľudskej spoločnosti a za prirodzene určené miesto na reprodukciu ľudského života, t. j. na narodenie detí z lásky, ako aj na ich správnu, obetavú a láskou naplnenú výchovu a prípravu pre život.
■ Pokladáme kresťanskú vieru, tradíciu a kultúru za pilier pre záchranu inštitúcie manželstva a rodiny a tým aj pre zabezpečenie pozitívneho vývoja Európy a celej ľudskej spoločnosti, aby sa zaručil šťastný život našich detí, vnúčat i ďalších generácií, za ktorý nesieme všetci svoj diel zodpovednosti.
■ Máme úctu ku každému jednému človeku, ktorého pokladáme, tak ako seba, za Božie dieťa, a sme otvorení pre osobný aj spoločenský dialóg napomáhajúci hľadanie riešení v úsilí o dobrý a šťastný život každého človeka.
 
Ďalej vyhlasujeme:
■ Sila osobnej viery v Boha, spolupatričnosti k všeobecnej Cirkvi a jednota v činoch laickej i hierarchickej zložky Cirkvi sú stmeľujúcim činiteľom, ktorý povzbudzuje k odvahe zápasiť za slobodu, pravdu a lásku v Kristovom duchu.
■ Spolu s Kristom a s pápežmi blahoslaveným Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI. vyzývame na zjednotenie síl laikov, hierarchie a inštitúcií pri obnove rodín, aby sa eliminovali nežiaduce separatistické tendencie. Ďakujeme tým, ktorí chápu silu jednoty a pomáhajú ju rozvíjať.
■ Dôležitými a osvedčenými nástrojmi, ktoré pomáhajú budovať a rozvíjať manželstvá a rodiny, sú utváranie a rozvíjanie pevných rodinných spoločenstiev a zintenzívňovanie osobného i spoločného života viery.
■ Pozývame všetkých členov rodín — manželov, deti, snúbencov — i celé rodiny, aby si našli čas a mali odvahu zúčastniť sa na víkendových programnoch FIRES. V nich spoznajú, ako sa dá realizovať celoživotná cesta istoty, lásky a harmónie.
■ Odmietame modely založené na takzvanej rodovej rovnosti, navyše čo do pojmu z hľadiska jazykovej priezračnosti v slovenčine konfúznej, ktoré nerešpektujú základné biologické, psychologické a genetické rozdiely v identite muža a ženy a politickými prostriedkami presadzujú vzťah ako sociálny kontrakt.
 
Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle a všetky politické, spoločenské a cirkevné inštitúcie a médiá, aby:
■ všetkými možnými zákonnými spôsobmi podporovali kultúru a spoločenské uznanie stabilných manželstiev a rodín;
■ sa všemožne usilovali utvárať pre takéto manželstvá a rodiny potrebné praktické sociálne, verejnozáujmové a ekonomické podmienky;
■ riešili potreby ľudí žijúcich inak ako heterosexuálne spôsobmi primeranými ich stavu, a nie umelou deformáciou modelov prirodzene vyvinutých pre manželstvá a rodiny, ktoré vedú k nesprávnej a spoločensky škodlivej devalvácii inštitútu manželstva a rodiny;
■ prestali pseudopluralitne pristupovať k európskym dejinám a jednoznačne sa prihlásili osobne aj v dokumentoch ku kresťanstvu ako pilieru týchto dejín, na ktorom treba stavať i v budúcnosti, ak Európa nemá prestať byť Európou.
■ Žiadame na úrovni štátov pracovať na prijatí ústavných zákonov na ochranu manželstva a rodiny.
 
Deklarácia 7. európskeho rodinného kongresu
bola jednomyseľne schválená 243 účastníkmi kongresu,
ktorý zorganizovalo Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky
v Trnave v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2012.
1. september 2012 Trnava
Viac informácií na stránke http://www.hkrsr.sk/eufc/sk