Formátori z kňazských seminárov sa zišli na Celoslovenskom seminári pre formátorov o pastorácii rodín

Formátori zo všetkých kňazských seminárov na Slovensku sa 15. mája 2024 zúčastnili v Badíne na Celoslovenskom seminári pre formátorov o pastorácii rodín, ktorý zorganizovala spoločne Komisia pre klérus KBS a Rada KBS pre rodinu so zámerom zodpovedať na otázku: Prečo a ako formovať seminaristov pre pastoráciu rodín?

Stretnutie začalo svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, zodpovedný v rámci Komisie pre klérus za Subkomisiu pre pastoráciu povolaní a semináre. Kazateľom bol vladyka Jonáš Maxim, ktorý vychádzajúc z liturgických čítaní poukázal na sv. Pavla a na jeho blízky a vrúcny vzťah k rodinám, o ktorých údel mal úprimnú starosť. Jeho príklad naznačuje aký má byť vzťah kňaza k rodinám, ktorý má tiež vstupovať do úzkeho vzťahu s rodinami. Tiež zdôraznil, že v našej misii Kristus stojí za nami i za tými, ku ktorým sme poslaní. Sám Pán Ježiš ako prvý chce, aby naše ohlasovanie bolo úspešné, aby on došiel k tým, ku ktorým sme poslaní.

V úvodných príhovoroch sa formou video-pozdravu prihovoril vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu. Zdôraznil, že predpokladom family friendly farnosti je family friendly kňaz, ktorý nevzniká akousi improvizáciou, ale formáciou, ktorá prebieha v troch rozmeroch: v pochopení toho, čo znamená zdravá kresťanská rodina, v schopnosti aplikovať jednotlivé aspekty rodinného života v teologických disciplínach a vo väčšom kontakte seminaristu s rodinami prostredníctvom konkrétnych pastoračných programov. Mons. Tomáš Galis zdôraznil, že v celej formácii je bytostne potrebné zamerať sa na formáciu k učeníctvu. Misiou kňaza je vytvárať nových učeníkov, na to sa však potrebuje sám stať Kristovým učeníkom. Mnohí seminaristi pochádzajú z nezdravých rodín, čo podčiarkuje väčší dôraz na ľudskú formáciu. Ako však aj počas seminára viac krát zaznelo, kňaz z neúplnej rodiny môže možno lepšie rozumieť neúplnym rodinám.

Hlavným hosťom stretnutia bol dr. Przemysław Kwiatkowski, predseda pastoračného oddelenia a poradca Komisie pre rodinné záležitosti pri Konferencii biskupov Poľska so sedemročnou skúsenosťou rektora seminára v Gniezne a predsedu Konferencie rektorov diecéznych a rehoľných seminárov v Poľsku a člena Komisie pre klérus pri Konferencii biskupov Poľska.

V prednáške s titulom Láska ženícha neochabuje. Sviatosť manželstva a kňazstva v službe Cirkvi osvetlil vzájomné prepojenie týchto dvoch sviatostí, ich bohatstvo i potrebu spoločného kráčania a vzájomného obohacovania. V úvode osvetlil manželstvo a kňazstvo v perspektíve snubného tajomstva. “Aj keď naša láska slabne”, povedal, “láska Ženícha nikdy neslabne.” Formáciou seminaristov i kňazov sa buduje Cirkev zajtrajška. Dôležitým bodom bolo podčiarknutie misijného rozmeru manželstva i kňazstva, nejde o sviatosti pre individuálny úžitok, ale pre budovania Cirkvi. To vedomie sa logicky premieta aj do formácie. Orientácia dvoch služobných sviatostí na druhých vytvára väčší dôraz na spolukráčanie kňazov a manželov i náležité ocenenie i využitie potenciálu, ktorý plynie z pochopenia teológie týchto sviatostí.

Po čase neformálnych rozhovorov pri káve pokračoval program časom diskusie, v ktorom mohli formátori položiť hosťovi konkrétne otázky ohľadom aplikácie témy formácie seminaristov pre pastoráciu rodín do praxe a dostať veľmi konkrétne i zrelé odpovede.

V poobednom programe sa rektori všetkých kňazských seminárov podelili o príklady dobrej praxe, toho, čo už vo formácii seminaristov beží a funguje. Ako bolo možné vidieť, v aktuálnych formačných programoch mnohých seminárov existuje už množstvo dobrých aktivít, ktorými sa prepája život seminaristov so životom rodín. Členovia Rady KBS pre rodinu predstavili pripravenú brožúru s konkrétnymi propozíciami pre formáciu seminaristov, ktorá vznikla ako syntéza diskusií, úvah i práce členov Rady v priebehu takmer troch rokov.

Následne sa účastníci rozdelili do troch diskusných skupín, ktoré moderovali spoločne členovia Komisie pre klérus i Rady pre rodinu, v ktorých sa spoločne zdieľali synodálnou metódou. V záverečných výstupoch moderátori odprezentovali najdôležitejšie myšlienky, ktoré boli zhrnuté do najčastejších hesiel: sviatosť manželstva a kňazstva budujú Cirkev; kráčať spolu; vstúpiť do reality rodín; Cirkev žije v rodinách; kňaz dozrieva aj vďaka rodinám; pomôcť ľudskému dozrievaniu; umožniť seminaristom dotyk s realitou života; vovádzať do záťažových situácií; rodina – zázemie kňaza; prehĺbiť formáciu v teológii kňazstva i manželstva; dozrievať spoločne v láske (kňazi i rodiny).

Ako v závere organizátori podotkli, cieľom stretnutia nebolo pridať do formácie ďalšiu pastoračnú oblasť, pre ktorú je potrebné budúcich kňazov formovať, ale odkryť pastoráciu rodín ako integrujúcu zložku všetkých pastoračných oblastí a skupín a naučiť sa pozerať na farníkov cez ich rodinné vzťahy. Každý vo farnosti žije v rodinných vzťahoch, ktoré sú preňho konštitutívne a determinujúce, cez rodinné vzťahy prežíva aj svoju vieru.

V závere prítomným poďakoval Mons. Tomáš Galis a zdôraznil potrebu pokračovať v začatej téme a všetkým udelil svoje požehnanie.

Fotografie z podujatia sú na facebooku Rady

Reportáž / Rádio Lumen: https://www.lumen.sk/archiv-play/177967 (14:17)

Reportáž / TV LUX: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32815