INTER MIRIFICA (o spoločenských komunikatívnych prostriedkoch)

10. Záujemci, najmä tí mladší, nech sa usilujú zvyknúť si používať tieto prostriedky s mierou a sebaovládaním. Okrem toho nech sa usilujú dôkladne pochopiť, čo videli, počuli, alebo čítali. Nech diskutujú o tom s vychovávateľmi a odborníkmi a nech sa naučia utvárať si správny úsudok. Rodičia nech zas pamätajú, že majú povinnosť svedomite bedliť, aby nemali prístup do domácnosti predstavenia, časopisy a pod., ktoré urážajú vieru a mravy, a aby ich deti nevyhľadávali ani inde takéto veci.
 
14. Nech sa predovšetkým podporuje dobrá tlač. Aby sa však čitatelia mohli v plnej miere preniknúť kresťanským duchom, treba budovať a rozvíjať aj katolícku tlač vo vlastnom zmysle, t.j., ktorú vydávajú pod svojou kontrolou buď priamo cirkevné vrchnosti buď katolícki veriaci s tým výslovným úmyslom, aby stvárňovali, utvrdzovali a šírili verejnú mienku v súlade s prirodzeným zákonom a katolíckou náukou i mravnosťou, aj aby uverejňovali a správne komentovali fakty, ktoré sa týkajú života Cirkvi. Veriaci sa zas majú upozorňovať na povinnosť čítať a rozširovať katolícku tlač, aby si mohli utvoriť kresťanský úsudok o všetkých udalostiach.
Nech sa všemožne a účinne napomáha a zabezpečí produkcia a premietanie filmov, ktoré slúžia na slušné pobavenie a sú vhodné z kultúrnej a umeleckej stránky, obzvlášť tých, čo sú určené pre mládež. To sa dá docieliť najmä tým, že sa napomáhajú a koordinujú snahy a podujatia statočných výrobcov a distributérov, odporúčaním dobrých filmov priaznivou kritikou a udeľovaním cien, ako aj podporovaním a združovaním kín, ktoré vedú katolícki a slušní podnikatelia.
Priam tak treba účinne napomáhať slušné rozhlasové a televízne vysielania, zvlášť tie, ktoré sa hodia do rodinného prostredia. Ďalej treba príčinlivo podporovať katolícke rozhlasové a televízne vysielania, ktoré privádzajú poslucháčov k účasti na živote Cirkvi a živia ich náboženskými pravdami. Kde je to užitočné, nech sa starostlivo zriaďujú katolícke vysielače. Treba však dbať na to, aby sa ich programy vyznačovali dokonalosťou a účinnosťou.
Okrem toho sa treba postarať, aby šľachetné a dávne divadelné umenie, ktoré spoločenské komunikatívne prostriedky už v značnej miere rozširujú, sa usilovalo kultúrne a mravne vzdelávať divákov.