Lumen fidei

Viera a rodina
52. Na Abrahámovej ceste k budúcemu mestu List Hebrejom naznačuje požehnanie, ktoré sa prenáša z rodičov na deti (porov. Hebr 11, 20 – 21). Prvé prostredie, kde viera osvecuje ľudské mesto,  je rodina. Myslím predovšetkým na stály zväzok muža a ženy v manželstve. Vzniká z ich lásky, ktorá je znamením a prítomnosťou Božej lásky; z uznania a prijatia dobra pohlavnej rôznosti, ktorá manželom umožňuje zjednotenie v jednom tele (porov. Gn 2, 24) a vďaka ktorej sú schopní zrodiť nový život – prejav dobroty Stvoriteľa, jeho múdrosti a jeho plánu lásky. Na základe tejto lásky muž a žena si môžu sľúbiť vzájomnú lásku gestom, ktoré zahŕňa celý život a ktoré pripomína mnohé črty viery. Sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek objaví väčší plán, než sú jeho vlastné projekty, ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú budúcnosť. Okrem toho viera pomáha pochopiť v celej jeho hĺbke a bohatstve aj rodičovstvo, pretože v ňom dáva spoznať tvorivú lásku, ktorá nám dáva a zveruje tajomstvo nového človeka. Takto sa vďaka viere stala matkou Sára, keď uverila a spoľahla sa na Božiu vernosť jeho prisľúbeniam (porov. Hebr 11, 11).
 
53. V rodine viera sprevádza všetky životné obdobia, počínajúc detstvom: deti sa učia dôverovať láske svojich rodičov. Preto je dôležité, aby rodičia v rodine pestovali spoločné praktiky viery, aby sprevádzali deti na ich vyzrievaní vo viere. Najmä mladí, ktorí prechádzajú veľmi zložitým životným obdobím, bohatým a dôležitým pre vieru, musia na svojej ceste rastu vo viere cítiť blízkosť a záujem rodiny a cirkevného spoločenstva. Všetci sme mohli vidieť, ako na Svetových dňoch mládeže mladí prejavujú svoju radosť z viery, úsilie žiť čoraz pevnejšiu a veľkodušnejšiu vieru. Mladí túžia po veľkom živote. Keď sa stretnú s Kristom a dajú sa uchvátiť i viesť jeho láskou, on rozširuje ich horizonty a dáva im pevnú nádej, ktorá nesklame. Viera nie je útočišťom pre ľudí bez odvahy, ale rozletom života. Pomáha objaviť veľké povolanie na lásku a uisťuje, že tejto láske možno dôverovať, že stojí za to sa jej odovzdať, lebo jej základ spočíva na Božej vernosti, ktorá je mocnejšia ako každá naša krehkosť.
 
Svetlo pre život v spoločnosti
54. Viera, prehĺbená a asimilovaná v rodine, stáva sa svetlom osvecujúcim všetky sociálne vzťahy. 
 
Celá encyklika TU.