Master v teológii manželstva a rodiny

Charakteristika
Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied. Program je zameraný na osobnú i profesionálnu formáciu všetkých, ktorí pracujú a chcú pracovať v Cirkvi a v spoločnosti v oblasti manželstva a rodiny, zvlášť kňazov, zasvätených osôb, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov. Hlavným zámerom programu je voviesť študentov do katolíckeho učenia Cirkvi o manželstve a rodine, osvetliť hlboké antropologické princípy tohto učenia a následne zodpovedať aktuálne otázky, ktorým dnešná kultúra čelí.
 
Organizátori
Na programe sa organizačne podieľajú Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, konkrétne Vyšší inštitút náboženských vied, ktorý je k Teologickej fakulte pridružený, Košická arcidiecéza prostredníctvom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach a Akadémia Karola Wojtylu. Celý program je koordinovaný v spolupráci s Kongregáciou pre katolícku výchovu vo Vatikáne.
 
Cieľ programu
Cieľom programu je „formovať myseľ i srdce“, koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.
 
Hlavné piliere programu
Program je postavený na troch pilieroch.
Akademický pilier – jeho úlohou je akademická formácia, či už v rámci prednášok, skúšok, samoštúdia, domácich zadaní, štúdia literatúry.
Duchovný pilier – súčasťou každého vyučovacieho dňa je spoločná sv. omša a modlitba počas vyučovacieho procesu. Tento pilier programu dáva štúdiu špecifickú pečať a poukazuje na potrebu prepojenia teológie so spiritualitou.
Pilier spoločenstva – spoločenstvo vytvárajú študenti, deti, animátori a vyučujúci spolu pri spoločnom stolovaní, občerstvení. Študenti si medzi sebou rozdeľujú viaceré úlohy, ktoré program oživujú a obohacujú. Súčasťou programu sú dve víkendové stretnutia za rok, ktorých cieľom je rozmer spoločenstva a priateľstva rozvíjať. Spoločenstvo je vnímané ako priestor, kde sa učíme a praktizujeme teológiu.
Viac informácií: www.tf.ku.sk