O dôležitosti rodiny v dnešnej spoločnosti (14. 5. 2009)

Svätý Otec začal siedmy deň svojej XII. apoštolskej cesty dopoludnia o 10.00 hod. slávením svätej omše na Hore skazy v Nazarete, ktorú celebroval pri príležitosti ukončenia Roku rodiny, ktorý slávia cirkvi vo Svätej zemi. Počas homílie sa Svätý Otec prihovoril k veriacim týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele.” (Kol 3, 15). S týmito slovami apoštola Pavla, pozdravujem každého z vás s láskou v Najvyššom. Teším sa, že som mohol prísť do Nazareta, do miesta požehnaného tajomstvom Zvestovania, miesta, ktoré bolo svedkom tichých rokov Ježišovho dospievania v múdrosti, veku a milosti (porov. Lk 2, 52). Ďakujem arcibiskupovi Eliasovi Chacourovi za jeho priateľské slová uvítania, a v znamení mieru objímam bratov biskupov, kňazov a rehoľníkov, a všetkých verných Galilei, ktorí v rozmanitosti ich obradov a tradícií, vzdávajú prejav univerzálnosti Kristovej Cirkvi. Pozdravujem prezidenta Izraela, ktorý nás uznáva jeho prítomnosťou.“
 
Potom Svätý Otec poďakoval aj tým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti v Nazarete. Následne vyzdvihol špecifickosť tohto mesta, keď povedal: „Tu v domovine Ježiša, Márie a Jozefa, sme sa zhromaždili ako znak ukončenia slávenia Roku rodiny sláveného Cirkvou vo Svätej zemi. Ako znamenie nádeje pre budúcnosť, požehnám základný kameň Medzinárodného centra rodiny, ktoré bude vybudované v Nazarete. Modlime sa, aby toto centrum podporovalo silný rodinný život v tomto regióne, ponúkalo podporu a pomoc rodinám kdekoľvek a povzbudzovalo ich v ich nenahraditeľnej misii v spoločnosti.“

Ďalej Svätý Otec pripomenul slová pápeža Pavla VI., ktorý uviedol, že každý z nich sa potrebuje navrátiť do Nazareta, aby tak „znova premýšľal o tichu a láske Svätej rodiny, vzore kresťanského rodinného života.“ Potom dodal: „Tu, v príklade Márie, Jozefa a Ježiša, prichádzame uctiť si svätosť každej úplnej rodiny, ktorá je v Božom pláne založená na doživotnej vernosti muža a ženy posvätenej manželstvom, zaväzujúcim a rešpektujúcim tak Boží dar nového života. Tak mnoho mužov a žien našej doby si potrebuje znovu osvojiť túto základnú pravdu, ktorá stojí na základe spoločnosti a aké dôležité je svedectvo manželských párov pre formáciu zdravého vedomia a budovania civilizácie lásky!“

Svätý Otec tiež pripomenul slová Svätého písma, kde je rodina predstavovaná ako „prvá škola múdrosti, škola, ktorá vychováva jej členov v uskutočňovaní tých dobrých vlastností, ktoré vytvárajú skutočné šťastie“ povedal Svätý Otec a pokračoval: „V Božom pláne pre rodinu, je láska manžela a manželky nositeľkou ovocia v novom živote a nachádza denne vyjadrenie v milujúcom úsilí rodičov zabezpečiť celistvú ľudskú a duchovnú formáciu pre ich deti. Každý člen rodiny, či už najmladšie dieťa alebo najstarší príbuzný, je vzácny sám o sebe a nie je videný ako prostriedok k dosiahnutiu nejakého iného cieľa.
 
Potom Svätý Otec upozornil na dôležitú povinnosť štátu „podporovať rodiny v ich výchovnej misii, ochraňovať rodinu ako rodinnú inštitúciu a rovnako aj jej prirodzené práva a uistiť sa, že všetky rodiny môžu žiť a rásť v podmienkach dôstojnosti.“ Ďalej Svätý Otec pripomenul slová apoštola Pavla, ktoré zanechal v Liste Kolosanom: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!” (porov. 3, 12-14). Pápež Benedikt XVI. zároveň uviedol, že tieto slová zo Svätého písma možno aplikovať aj v meste Zvestovania a dodal: „Nazaret nám pripomína našu potrebu uznať a rešpektovať dôstojnosť danú Bohom a náležitú úlohu žien, tak dobre ako ich osobitné čaro a talenty. Či už ako matky v rodinách, ich živou prítomnosťou v službe a inštitúciách spoločnosti alebo v osobitnom povolaní nasledovať nášho Najvyššieho prostredníctvom evanjeliových zástupcov čistoty, chudoby a poslušnosti, majú ženy nepostrádateľnú úlohu vo vytváraní tejto „ľudskej ekológie“, ktorú náš svet a táto zem tak naliehavo potrebuje: teda prostredie, v ktorom sa deti učia láske a k milovaniu iných, byť čestnými a rešpektovať všetkých, konať mocou milosti a odpustenia. Máme tu tiež na mysli aj svätého Jozefa, verného muža, ktorého si Boh želal ustanoviť cez jeho domácnosť. Prostredníctvom príkladu Jozefovej sily a otcovstva sa Ježiš učil vlastnostiam mužskej zbožnosti, vernosti jedinému slovu, poctivosti a tvrdej práci. V tesárovi Nazaretu vidíme, ako moc založená na službe lásky je nekonečne plodnejšia než sila, ktorá sa usiluje vládnuť. Ako veľmi náš svet potrebuje príklad, rady a tichú silu mužov ako bol Jozef!“

Svätý Otec sa zameral aj na mladých v krajine, keď povedal: „Nakoniec, sa v uvažovaní nad nazaretskou Svätou rodinou, obraciame k malému Ježišovi, ktorý vyrastá v dome Márie a Jozefa, v múdrosti a v porozumení, až do dňa začiatku jeho verejného účinkovania.“ Svätý Otec potom pripomenul úlohu rodičov a detí v ich vývine, ktorú stanovil II. Vatikánsky koncil, teda nielen rešpektovať rodičov, ale objavovať aj dokonalú lásku, ktorá dáva životu ten najhlbší zmysel.

V závere sa Svätý Otec poďakoval všetkým tým, ktorí pomáhajú viesť a vychovávať mládež, ako miestnym cirkvám, tak aj školám, kňazom, rehoľníkom, katechétom a učiteľom, ktorí spolu s rodičmi pracujú na dobre detí stálym prinášaním svedectiev Evanjelia.
 
Zdroj: www.radiovaticana.org