Obrad požehnania snúbencov

ÚVODNÉ OBRADY
 
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť vám a pokoj od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás miluje a vydal seba samého za nás, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.
 
Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne :
 
K.: Vieme, že každému a v každom čase je potrebná Božia milosť. Aj tí, ktorí sa pripravujú na založenie novej rodiny, túto milosť osobitne potrebujú. Aby teda títo naši snúbenci čoraz viac rástli vo vzájomnej úcte, úprimnej láske a primeraným vzájomným vzťahom a spoločnou modlitbou čisto dozrievali na slávenie posvätného manželstva, vzývajme pre nich Božie požehnanie.
 
Potom kňaz s rozopnutými rukami prednesie modlitbu:
 
MODLITBA
K.: Nebeský Otče, od teba pochádza láska, lebo ty si žriedlo pravej lásky a dobroty; buď blízko pri M. a M., ktorí sa dnes zasnubujú; daruj im radosť a svoje požehnanie. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.
 
Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.
 
ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
 
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána (15, 9-12)
Ježiš povedal svojim učeníkom:
„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: ,Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.´“
Počuli sme slovo Pánovo.
 
Kňaz sa krátko prihovorí prítomným, pričom vysvetlí biblické čítanie, aby vierou chápali zmysle slávenia a vedeli ho slávne rozlíšiť od slávenia manželstva.
 
Nasleduje spoločná modlitba veriacich, ktorá sa zakončí Modlitbou Pána.
 
SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
K.: S dôverou vzývajme Boha Otca, ktorý tak miloval ľudí, že ich v Kristovi urobil svojimi deťmi, že ich svetu zjavil ako svedkov svojej lásky, a spoločne volajme:
 
Otče, daj, aby sme mali účasť na tvojej večnej láske.
 
1.Ty si chcel, aby sa Kristovi bratia a sestry prejavovali vo vzájomnej láske ako tvoje pravé deti.
2.Ty kladieš ľuďom príjemné podmienky tvojej lásky, aby tí, čo ich zachovávajú, našli pravé šťastie.
3.Ty spájaš vzájomnou láskou muža a ženu, aby sa po položení základu rodiny tešili z venca svojich detí.
4.Ty si plnosť snúbeneckej lásky tajomne naznačil vo sviatosti manželstva veľkonočnou obetou svojho Syna, Krista, ktorý miloval Cirkev a svojou krvou ti ju urobil nepoškvrnenou.
5.Ty voláš M. a M. do úplného spoločenstva lásky, ktorou sa členovia kresťanskej rodiny stávajú jedným srdcom a jednou dušou.
 
K.: A teraz posilnime svoje prosby modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Ľ.: Otče náš...
 
Pred modlitbou požehnania nastávajúci snúbenci podľa miestneho zvyku môžu vyjadriť znak zasnúbenia, napríklad podpísaním listiny, odovzdaním prsteňov alebo iných darov.
 
Snubné prstene možno požehnať touto formulou:
K.: Požehnaj, Bože tieto prstene, ktoré budú nosiť M. a M. ako vyjadrenie svojej lásky, a sprevádzaj ich svojou milosťou, aby túto svoju lásku zachovali čistú a nepoškvrnenú, aby tak mohli hľadieť na tvoju tvár, ktorú raz uvidia blahoslavení čistého srdca. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.
 
Modlitbu požehnania prednáša kňaz s rozopnutými rukami.
 
MODLITBA POŽEHNANIA
 
A
K.: Velebíme ťa, Bože, veď všetko, čo si stvoril, je dobré.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Ty si človekovi zveril svoje stvorenie.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Ty si stvoril človeka na svoj obraz ; muža a ženu si ich stvoril.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
 
K.: Modlime sa. Bože, náš Otec, ty dávaš život každému a všetkým ľuďom chceš darovať radostný život vo večnej blaženosti; prosíme ťa o požehnanie pre týchto snúbencov: osvieť ich myseľ, aby spoznali, akú úlohu im zveruješ; posilni ich vôľu, aby sa odteraz ešte s väčšou oddanosťou vinuli k tebe, a drž nad nimi svoju ochrannú ruku, aby sa v tomto čase prípravy na manželstvo zachovali podľa tvojich príkazov v počestnej a čistej láske, aby raz boli pre tvojou tvárou svoji a vzájomnou pomocou získali nebeskú blaženosť v tvojom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.
 
B
K.: Pane a Bože náš, prameň všetkej lásky, ty si vo svojom prozreteľnom zámere chcel, aby sa títo mladí M. a M. stretli; láskavo im udeľ milosť dobrej prípravy na sviatosť manželstva, o ktorú ťa prosia, aby podporovaní tvojím nebeským požehnaním napredovali vo vzájomnej úcte a úprimnej láske. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.
 
ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
 
A
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech prebýva vo vás Boh lásky a pokoja, nech riadi vaše kroky a posilňuje vaše srdcia svojou láskou.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boh a Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
 
B
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pokoj, ktorý vychádza z Boha, pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia a myšlienky, aby ste vždy lepšie poznali a väčšmi milovali Boha Otca i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boh a Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen
 
(Spracované podľa: KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA. Požehnania. Trnava : SSV, 2009, s. 41-46.)