ORIENTALIUM ECCLESIARUM (o východných katolíckych cirkvách)

18. Aby sa predišlo neplatným manželstvám, keď východní katolíci uzatvárajú manželstvo s pokrstenými východnými nekatolíkmi, a v záujme ochrany stálosti a svätosti manželského zväzku a domáceho pokoja, svätý koncil stanovuje, že kanonická forma je pre tieto manželstvá záväzná iba nato, aby uzavretie manželstva bolo dovolené; na platné uzavretie stačí prítomnosť duchovného (praesentia ministri sacri), pri zachovaní ostatných predpisov (cirkevného) práva.
21. Jednotliví veriaci, ktorí sa zdržujú mimo kraja alebo územia svojho obradu, môžu sa celkom prispôsobiť platnému poriadku kraja svojho pobytu, čo sa týka zachovávania prikázaní o posvätných obdobiach. V rodinách miešaného obradu môžu všetci tieto prikázania zachovávať podľa jedného obradu.