PERFECTAE CARITATIS (o primeranej obnove rehoľného života)

24. Kňazi a kresťanskí vychovávatelia nech vyvíjajú vážne úsilie v záujme ďalšieho rozvoja náležite a starostlivo vyberaných rehoľných povolaní, ktorý by plne zodpovedal potrebám Cirkvi. Aj v pravidelných kázňach nech sa častejšie hovorí o evanjeliových radách a o voľbe rehoľného stavu. Rodičia, vychovávajúc po kresťansky svoje deti, nech pestujú a chránia v ich srdciach rehoľné povolanie.
Inštitúty môžu rozširovať informácie o sebe, aby sa vzbudzovali povolania, a hľadať si kandidátov, pod podmienkou, že sa to robí s patričnou rozvážnosťou a že sa dodržiavajú predpisy Svätej stolice a miestneho ordinára.
Nech však rehoľníci pamätajú, že najlepším odporúčaním ich inštitútu a najlepšou výzvou k rehoľnému životu je príklad ich vlastného života.