Situácia a metodické odporučenia pre prípravu a vedenie stretnutí

Situácia
Príprava detí pred prvým svätým prijímaním sa najčastejšie uskutočňuje v školách na náboženskej výchove, alebo v kostoloch počas detských svätých omší. Prípravu zabezpečujú kňazi, alebo katechéti. Rodičia sa zúčastňujú prípravy detí na prvé sväté prijímanie len okrajovo tým, že deti sprevádzajú, alebo zabezpečujú potrebné veci pre slávnosť v kostole alebo rodine.
Zlepšenie prípravy detí na prvé sväté prijímanie vyžaduje aj aktívnejšiu účasť rodičov pri príprave detí, pretože rodičia majú byť prvými ohlasovateľmi viery svojím deťom. Rodičia týchto detí často nevedia, ako by sa mali zapojiť do tejto prípravy a preto je im potrebné venovať väčšiu pozornosť.
 
K hlbšiemu zapojeniu sa rodičov do prípravy svojich detí k prvému prijatiu sviatosti zmierenia a Sviatosti Oltárnej môžu napomôcť stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí vo farnosti. Rada pre rodinu KBS vypracovala pastoračnú pomôcku k takýmto stretnutiam. Obnovené vydanie obsahuje najmä zmenu v súvislosti so zmenou v školských osnovách náboženskej výchovy pre tretí ročník základných škôl. Korešponduje s aktuálnou témou, ktorou je Cesta viery. Pastoračná pomôcka obsahuje Témy stretnutí, ktoré sú pripravené pre rodičov, pre ich základnú orientáciu, pričom predpokladajú účasť rodičov na stretnutiach. Témy stretnutí predpokladajú skonkrétnenie od vedúceho stretnutí pri ich výklade v závislosti od konkrétnej skupiny rodičov, od ich vedomostí, situácie, atď.
 
 
Metodické odporučenia pre prípravu a vedenie stretnutí
Stretnutia rodičov vo farnosti by sa mohli uskutočniť aspoň raz mesačne v čase od októbra do mája. Je to osem stretnutí. Posledné stretnutie je bezprostrednou prípravou slávnosti v kostole zameranou viac organizačne. Termíny stretnutí sa určia na prvom stretnutí rodičov. Môže to byť napríklad každá prvá nedeľa v mesiaci, po detskej svätej omši alebo niektorý večer v týždni. Stretnutie rodičov môže trvať približne jeden a pol hodiny.
 
Konajú sa podľa počtu detí v jednej skupine, alebo vo viacerých skupinách, ak je počet detí veľmi veľký. Najmä v mestách  pre určenie skupiny môže byť kritérium - jedna, alebo viac škôl, mestská časť, alebo vybrané ulice. Jednu skupinu rodičov by nemalo tvoriť viac ako tridsať rodičovských párov. Čím menšie skupiny sa podarí vytvoriť, tým lepšie sa bude v skupine pracovať. Miestom stretnutí môže byť pastoračná miestnosť farnosti, trieda školy, kde príprava prebieha, alebo kostol, ak vo farnosti nie je iná miestnosť vhodná pre dialóg s rodičmi.
 
Vedie ich kňaz, katechéta, alebo kňazom poverený rodičovský pár - členovia pastoračnej skupiny, alebo farskej rady.
 
Pastoračnú skupinu vytvára kňaz. Je zložená z kňaza, katechétu, rodičovských párov (zástupcovia farskej pastoračnej rady, zástupcovia rodičovskej rady školy, členovia laických hnutí, odborníci - učitelia, lekári, pedagogický pracovníci apod.). Do pastoračnej skupiny sa vyberú aj zástupcovia rodičov prvoprijímajúcich detí - jeden, alebo dva manželské páry. Pastoračná skupina sa stretáva za účelom prípravy každého stretnutia, aspoň jeden deň pred stretnutím, aby pripravila program stretnutia rodičov.
 
Stretnutia by sa mali začať a končiť modlitbou, do ktorej môžu byť vložené vďaky, odprosenia, chvály, prosby súvisiace s témou stretnutia. Po úvodnej modlitbe by bolo vhodné urobiť krátku rekapituláciu predchádzajúcej témy, prípadne v krátkom rozhovore vyhodnotenie „domácich úloh“.
 
Tam, kde nie je možné vytvoriť pastoračnú skupinu, stretnutia vedie kňaz, alebo katechéta, je však veľmi dôležité, aby si kňaz hľadal spolupracovníkov, ktorí mu budú nápomocní pri pastorácii.
Vo farnostiach, v ktorých nie je možné pripraviť všetkých osem stretnutí, bude dobré ak sa pre rodičov ponúkne aspoň jedno dve stretnutia.
 
Štruktúra stretnutia
Každé stretnutie tvoria tri základné okruhy:
 
1. predstavenie témy 3. ročníka náboženskej výchovy – Cesta viery
2. katechéza pre rodičov - Desatoro 
3. kresťanská výchova v rodine.
 
1. okruh – prestavenie témy 3. ročníka náboženskej výchovy
Tému predstaví katechéta alebo kňaz, ktorý vyučuje deti náboženskú výchovu v 3. ročníku. Názvy stretnutí (okrem prvého a posledného) korešpondujú so základnými témami 3. ročníka náboženskej výchovy. Tieto tvoria aj úvodný tematický okruh každého stretnutia, ktorého cieľom je, aby sa rodičia oboznámili s tým, čo ich deti preberajú na hodinách náboženskej výchovy. Ďalej je cieľom skonkretizovať spôsob, ako môžu svoje deti sprevádzať pri príprave na najdôležitejšie stretnutie v ich živote – na stretnutie s Ježišom v Eucharistii. Preto súčasťou prednášky sú aj odporučenia pre rodičov ako využiť pracovné zošity detí na spoločný rozhovor alebo aktivitu.
 
2. okruh – katechéza pre rodičov – Desatoro
Katechéza pre rodičov je zameraná na Desať Božích prikázaní, na pravidlá života osobnej formácie rodičov. Jej cieľom je ponúknuť rodičom priestor na prehĺbenie a upevnenie správnych morálnych postojov v rýchlo sa meniacom svete. Zakorenenie rodičov v Kristovi je predpokladom pre dobré sprevádzanie svojich detí pri formovaní ich svedomia a pre dobrú prípravu detí na prvú sviatosť zmierenia.
Tému predstaví kňaz. Spolupracujúci rodičovský pár sa môže do nej zapojiť svedectvom, skúsenosťou.
Ponúknutý text ku jednotlivému prikázaniu zachytáva len určitý aspekt výkladu. Pre prehĺbenie katechézy k jednotlivým prikázaniam sú k dispozícii texty spracované podľa  Katechizmu Katolíckej cirkvi (Príloha č.1).
 
3. okruh – kresťanská výchova v rodine
Okruh tém ku kresťanskej výchove v rodine ponúka podporu pre oblasti, ktoré sú dôležité pre rodičov detí vo veku 8 – 9 rokov. Nie vždy sú rodičia pripravení sprostredkovať prax  náboženského života, ale aj výchovných postupov. Vybrané výchovné témy jednak súvisia s hlavnou témou o viere, jednak vychádzajú z otázok rodičov, v ktorých  sa často obracajú o radu.
Tému prednesie kňazom poverený rodičovský pár (členovia pastoračnej skupiny alebo farskej rady).
 
Poznámka: Súčasťou pastoračnej pomôcky je Príloha č. 2, ktorá informuje o jednom z mnohých spôsobov vedenia stretnutí detí vo farnosti. Ich cieľom je prehĺbenie viery detí a skúsenosť spoločenstva Cirkvi v malom rovesníckom spoločenstve detí pod vedením animátora.
 
Časový harmonogram
1. stretnutie:  Priebeh prípravy detí na prvé sväté prijímanie -október
2. stretnutie:  Veriť Bohu - november
3. stretnutie:  Ježiš uzdravuje - december
4. stretnutie:  Ježiš nám odpúšťa - január
5. stretnutie:  Ježiš nás oslobodzuje - február
6. stretnutie:  Ježiš nás pozýva na hostinu - marec
7. stretnutie:  Strom viery - apríl
8. stretnutie:  Príprava slávnosti v kostole - máj