Sobášny obrad (rímskokatolícky)

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA V OMŠI
 
PRÍCHOD DO KOSTOLA
 
Pred oltárom treba pripraviť miesto pre tých, čo prijímajú sviatosť manželstva, a pre svedkov tak, aby mohli kľačať i sedieť. Muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy.
 
V určenom čase kňaz v omšovom rúchu ide s miništrantmi ku vchodu do kostola a postaví sa tak, aby ho mohli počuť aj tí, čo sú v kostole. Tam privíta tých, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, i svadobníkov a vyjadrí im radosť nad ich sobášom. Môže použiť tento príhovor:
 
M. a M., drahí priatelia, vítam vás v Božom chráme. Prišli ste sem všetci s radosťou: vy, M. a M., že Boh posvätí vašu lásku a spojí vás sviatostným zväzkom, a vy ostatní preto, že budete svedkami tejto slávnosti. Aj Cirkev sa teší s vami. Zúčastnite sa na tejto slávnosti nábožne a pozorne, aby ste sa obohatili Božou milosťou.
 
Podľa okolnosti možno privítanie pri vchode do kostola vynechať. V tom prípade kňaz ide zo sakristie hneď k oltáru. Svadobníkov privíta po zvyčajnom pozdrave veriacich v omši.
 
Ak sa koná sprievod k oltáru, najprv idú miništranti, za nimi kňaz, potom tí, čo prijímajú sviatosť manželstva, ktorých sprevádzajú podľa miestnych zvykov svedkovia a príbuzní. Medzitým sa spieva:
 
PIESEŇ VSTUPU
 
Bože, ktorý stav manželský JKS 507
 
(prípadne iná schválená pieseň), alebo:
 
VSTUPNÁ ANTIFÓNA Ž 89, 14. 17
 
Zrána nás naplň, Pane, svojou milosťou
a budeme plesať a tešiť sa po všetky svoje dni.
A jas Pána Boha nášho nech je nad nami
a daj zdar práci našich rúk.
 
Omša pokračuje riadne podľa rubrík omšového poriadku.
 
KOLEKTA
 
Pane, vyslyš naše pokorné prosby
za týchto tvojich služobníkov M. a M.,
ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy;
naplň ich milosťou
a upevni vzájomnou láskou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
Boh po všetky veky vekov.
 
 
BOHOSLUŽBA SLOVA
 
Bohoslužba slova sa koná podľa predpisov rubrík. Môžu byť aj tri čítania. V tom prípade prvé má byť zo Starého zákona. Vo veľkonočnom čase pri trojčlennom čítaní prvé je zo Zjavenia sv. Jána apoštola (19, l. 5-9a).
 
PRVÉ ČÍTANIE
 
Je to veľké tajomstvo; hovorím to však so zreteľom na Krista Cirkev,
 
Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Efezanom (5, 2a; 25 – 32)
 
Bratia! Žite v láske, ako aj Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako si aj Kristus zamiloval Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a očistil obmytím vodou a slovom. A tak si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny a vrásky a bez akejkoľvek inej chyby, aby bola svätá a bez úhony. Takto i mužovia sú povinní milovať svoje ženy ako svoje vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale si ho živí a opatruje tak, ako Kristus svoju Cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a priľne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Je to veľké tajomstvo, hovorím to však so zreteľom na Krista a Cirkev.
 
Počuli sme Božie slovo.
 
RESPONZORIOVÝ ZALM (Ž 144, 8-9; 10 a 15; 17-18)
 
Resp. (9a): Dobrý je Pán ku všetkým.
 
Milostivý a milosrdný je Pán,*
zhovievavý a veľmi láskavý.
 
Dobrý je Pán ku každému*
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Ɍ.
 
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela*
a tvoji svätí nech ťa velebia.
 
Oči všetkých dúfajú v teba*
a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Ɍ.
 
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách*
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
 
Blízko je Pán ku všetkým, čo ho vzývajú,*
ku všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Ɍ.
 
 
ALELUJOVÝ VERŠ (Porov. l Jn 4, 8 a 11)
 
Ɍ. Aleluja. - Boh je láska; tak sa milujme navzájom, ako si nás Boh zamiloval. - Ɍ. Aleluja.
 
 
EVANJELIUM
 
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
 
Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša 19, 3 - 6
 
V tom čase prišli k Ježišovi farizeji, aby ho pokúšali, a pýtali sa ho: "Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" On im odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ na po­čiatku stvoril ľudí ako muža a ženu?" A povedal: "Preto muž opustí otca i matku a priľne k svojej manželke a stanú sa obi­dvaja jedným telom." A tak už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!
 
Počuli sme slovo Pánovo.
 
Iné čítania sú v dodatku. Po prečítaní evanjelia kňaz v homílii na posvätné texty má vysvetliť tajomstvo kresťanského manželstva, dôstojnosť manželskej lásky, sviatostnú milosť a povinnosti manželov. Pritom nech má na zreteli okolnosti a životné podmienky tých, čo prijímajú sviatosť manželstva.
 
 
SOBÁŠNY OBRAD
 
Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, a pýta sa ich:
 
Otázky:
 
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
 
Obidvaja: Áno.
 
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vzájomnej úcte po celý život?
 
Obidvaja: Áno.
 
Ďalšiu otázku možno vynechať, ak sú prijímajúci sviatosť manželstva už starší.
 
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho Cirkvi?
 
Obidvaja: Áno.
 
Manželský súhlas
 
Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas:
 
Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
 
Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.
 
Potom sa kňaz pýta ženy:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.
 
Potvrdenie kňazom
Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zvä­zok. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
 
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem,
že ste uzavreli sviatostné manželstvo,
a požehnávam ho v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.
 
Prísaha novomanželov
 
Kňaz povie:
Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
 
Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!
 
Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:
 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!
Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.
Požehnanie a odovzdanie prsteňov
Kňaz vyzve novomanželov, aby mu predložili prstene na posvätenie. Miništrant drží tácňu, na ktorú novomanželia položia prstene.
 
Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene.
 
Požehnaj, Pane, tieto prstene.
Žehnáme ich v tvojom mene,
aby tí, čo ich budú nosiť,
zachovávali neporušenú vernosť,
plnili tvoju vôľu,
zotrvávali v tvojom pokoji
a žili vo vzájomnej láske až do smrti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Novomanželia: Amen.
 
Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
 
Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí:
 
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Podobne manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí:
 
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Krstná matka novomanželky môže, kde je to zvykom, zahaliť novomanželku závojom.
 
 
Modlitba veriacich
 
Nasleduje modlitba veriacich. Možno použiť tu uvedený text alebo text z dodatku alebo aj iný, schválený biskupskou konferenciou. Ak by podľa rubrík omšového poriadku malo byť Krédo, nasleduje až po spoločných modlitbách.
Kňaz od sedadla riadi spoločnú modlitbu.
 
Kňaz: Bratia a sestry, prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na svadbe v Káne urobil svoj prvý zázrak, aby zachoval v láske svoju nevestu Cirkev i týchto novomanželov a všetky manželstvá našej farnosti.
  1. Pane, zachovaj týchto novomanželov vo vernosti, svornosti a v láske a daj, aby si navzájom pomáhali viesť príkladný kresťanský život.
Ɍ. Prosíme ťa, vyslyš nás.
  1. Pane, veď svoju nevestu Cirkev k duchovnej dokonalosti, kráse a svätosti.
  2. Pane, daj, aby sa spravodlivými zákonmi chránilo po celom svete duchovné i hmotné dobro rodín a manželstiev.
  3. Pane, daj, aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a prísahu pred tvojím oltárom.
 
Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj týmto novomanželom i celému svoju ľudu, ktorý sa zhromažďuje v tvojom mene; zachovaj nás vo svojej láske, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov.
Ɍ. Amen.
 
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
Pokračuje sa podľa omšového poriadku (okrem zmien, ktoré sú na príslušných miestach označené).
Novomanželia môžu na obetovanie priniesť k oltáru chlieb a víno.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi dary,
ktoré ti v túto radostnú chvíľu prinášame
a otcovskou láskou ochraňuj tých,
ktorých si spojil sviatostným zväzkom.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
PREFÁCIA
 
Ṿ. Pán s vami. Ṿ
Ɍ. I s duchom tvojím.
Ṿ. Hore srdcia.
Ɍ. Máme ich u Pána.
Ṿ. Vzdávajme vďaky Pánu Bohu nášmu.
Ɍ. Je dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spasiteľné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe,
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože,
skrze Krista, nášho Pána.
 
Lebo ty si uzavrel so svojím ľudom novú zmluvu,
keď si nás vykúpil tajomnou silou Kristovej smrti
a zmŕtvychvstania,
aby sme mali v Kristovi účasť na Božom živote
a podiel na jeho nebeskej sláve.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
A tak sviatostné manželstvo, ktoré sa tu uzatvára,
pripomína nám tvoju nevýslovnú lásku,
ktorou nás miluješ.
 
A preto ťa s anjelmi a so všetkými svätými chválime
a neprestajne voláme:
 
Svätý, svätý, svätý ...
 
Ak sa berie Rímsky kánon, použije sa vlastné Hanc igitur.
 
Prijmi, Bože, túto zmiernu obetu, ktorú ti prinášame my, tvoji služobníci, aj títo novomanželia M. a M. a celá tvoja rodina, ktorá za nich prosí tvoju velebnosť.
Tak ako si im doprial dožiť sa tejto posvätnej chvíle, daj i dožiť sa (radosti z detí, tvojho daru a) požehnanej staroby.
 
Modlitba požehnania nad novomanželmi
 
Po Pater noster sa vynechá Libera nos. Kňaz sa obráti k novomanželov a so zloženými rukami sa modlí:
 
Prosme Pána za novomanželov, ktorí pri tomto oltári uzavreli sviatosť manželstva (a ktorí prijmú Kristovo telo a krv), žeby sa navzájom vždy milovali úprimnou láskou.
 
Všetci sa chvíľu ticho modlia. Potom kňaz rozopne ruky a pokračuje:
 
A) Svätý Otče, ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v jednote tela srdca plnili svoje poslanie.
 
B) Bože, ty nám zjavuješ hĺbku svojej lásky.
Vzájomnou láskou manželov naznačil si nám zmluvu,
ktorú si uzavrel so svojim ľudom,
a manželstvo tvojich veriacich si povýšil na sviatosť,
aby kresťanský manželský život naznačoval
tajomné spojenie Krista s Cirkvou.
Pane, láskavo vystri na týchto novomanželov
M. a M. svoju žehnajúcu pravicu.
 
Z predchádzajúcej modlitby možno podľa okolnosti vynechať jeden z dvoch odsekov a modliť sa len ten, ktorý sa zhoduje s čítaním omše.
 
Daj, Pane, aby sa novomanželia vzájomne obdarúvali darmi
tvojej lásky v tomto sviatostnom spoločenstve,
do ktorého práve vstúpili.
 
Nech si láskou dokazujú, že prebývaš medzi nimi
a nech sú odteraz jedno srdce a jedna duša.
Daj, Pane, aby si založili a navždy udržali domov,
a pomáhaj im, aby svoje deti vychovávali podľa evanjelia
a pripravili ich pre tvoju nebeskú rodinu.
 
Milostivo zahrň požehnaním našu sestru M.,
aby si dobre plnila úlohu manželky a matky.
Nech obšťastňuje celý dom
a nech ho okrášľuje vľúdnosťou a milotou.
 
Nebeským požehnaním sprevádzaj aj nášho brata M.,
aby si dôstojne plnil povinnosti verného manžela a starostlivého otca.
 
Svätý Otče, dožič týmto kresťanským manželom,
ktorí túžia pristúpiť k tvojmu stolu,
aby sa mohli tešiť z účasti na večnej nebeskej hostine.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Ɍ. Amen.
 
Iné formuly požehnania nad novomanželmi sú v dodatku. Možno si z nich vybrať podľa pastoračných okolností.
 
Omša pokračuje modlitbou Domine Iesu. Po pozdrave Pokoj Pánov nech je vždy s vami novomanželia si môžu podaním rúk prejaviť vzájomnú lásku a prianie pokoja.
 
Novomanželia môžu podľa daných úprav prijímať pod obidvoma spôsobmi.
 
 
PIESEŇ PRIJÍMANIA
 
JKS 507, verše 6 a 7 alebo iné schválené piesne, alebo:
 
 
ANTIFÓNA NA PRIJÍMANIE (Jn 13, 14)
 
Pán hovorí: Nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval.
 
PO PRIJÍMANÍ
 
Pane, mali sme účasť na hostine pri tvojom stole;
prosíme ťa
za tých, ktorých spojila sviatosť manželstva;
daj, nech sa vždy s láskou vinú k tebe
a ľuďom nech zvestujú tvoje meno.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
 
POŽEHNANIE NA KONCI OMŠE
 
Po pozdrave Pán s vami kňaz požehná novomanželov. Úvodom povie:
 
Prijmite slávnostné požehnanie.
 
Potom rozprestrie ruky nad novomanželov a hovorí:
 
Nech vám udelí svoju radosť a na deťoch nech vás požehná všemohúci Boh Otec.
Ɍ. Amen.
Nech milostivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí jednorodený Syn Boží.
Ɍ. Amen.
Nech do vašich sŕdc ustavične vlieva svoju lásku Duch Svätý.
Ɍ. Amen.
Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Ɍ. Amen.
 
Iďte v mene Božom.
Ɍ. Bohu vďaka.
 
Ak sa naraz uzatvárajú dve alebo viaceré manželstvá, každej z manžel­ských dvojíc sa kladú otázky pred súhlasom osobitne. Osobitne sa vyjadruje manželský súhlas a osobitne sa vyhlasuje jeho platnosť.