Zasadanie Rady pre rodinu v Košiciach (16. marec 2011)

Pravidelné zasadanie Rady KBS pre rodinu sa uskutočnilo 16. marca v Košiciach v priestoroch eparchiálnej rezidencie pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura.
Po spoločnej modlitbe voviedol členov rady do témy ThLic. Peter Labanič zamyslením na tému Modlitba a práca. Plodnosť práce závisí od modlitby, v ktorej čerpáme múdrosť srdca, aby sme dobre naplnili poslanie podmaniť si zem.
 
V hlavnej téme stretnutia Rodina a práca predložil Ing. Pavol Hric odpovede na otázku napätia medzi pracovným a rodinným životom, ktoré ovplyvňuje vzťahy a život v rodine, ale aj pracovný výkon. Odpoveďou je sústredenie sa na kvalitný duchovný život, ktorý je zdrojom energie a kreativity v práci a vyrovnanosti a lásky vo vzťahoch. Potom sa podrobnejšie zaoberal faktormi, ktoré ovplyvňujú vzťah práca a rodina: pracovná doba, pracovný výkon a odmena za prácu, spolupráca a konflikty na pracovisku, prepúšťanie a strata zamestnania. Diskusia a hľadanie riešení pre úspešné prepojenie pracovného a rodinného života bude pokračovať na konferencii v októbri v Košiciach, na ktorú budú pozvaní kňazi, manželia, zamestnávatelia a zástupcovia miestnych samospráv.
 
V ďalšej časti programu zasadania rady sa jej členovia zaoberali prípravou na Svetové stretnutie rodín, informovaním o pokračovaní Kurzov prípravy na manželstvo a spôsobom vydania metodiky kurzov, témami pripravovanej konferencie o rodine, prípravou Dňa rodiny 2011 a aktuálnymi informáciami z diecéz o aktivitách pre rodiny. Tie možno nájsť aj na www.rodina.kbs.sk
 
Informovala Viera Václavová