Zadadanie Rady pre rodinu v Bratislave (7. júna 2021)

V Bratislave sa v pondelok zišli na svojom pravidelnom zasadaní na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu členovia, zástupcovia diecéz, eparchií a Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Fóra kresťanských inštitúcií. Stretnutie začalo svätou omšou s vladykom Cyrilom Vasiľom, ktorý v úvode stretnutia odovzdal dekrét nastupujúcemu tajomníkovi Rady Richardovi Kucharčíkovi a novému členovi za Vojenský ordinariát.

Hlavným hosťom stretnutia, ktoré sa nieslo v téme „Rodina v centre záujmu spoločnosti“, bol Ján Maník, riaditeľ Odboru štátnej sociálnej podpory na Sekcii rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý vo svojom odbornom vstupe predstavil aktuálne i plánované nástroje rodinnej politiky na Slovensku.

Pripomienky z diskusie smerovali k potrebe zacielenia dávok na podporu funkčnosti rodín, nakoľko disfunkčné rodiny výrazne zvyšujú výdavky štátu na ich sanáciu. Ďalej k potrebe podpory služieb pre rodinu a financovania prorodinných organizácií, ktoré sa svojimi programami dlhodobo pričiňujú o stabilitu a funkčnosť rodiny – prevažne na báze dobrovoľnosti. Ich aktivity sú žiadané občanmi SR, najmä rodinami, nad rámec ich dobrovoľníckych kapacít a finančná podpora by im umožnila rozšíriť svoje služby.

V ďalšom bode sa členovia Rady zaoberali aktuálne prebiehajúcimi aktivitami Roka sv. Jozefa, Roka Rodiny Amoris laetitia a X. svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať o rok v Ríme na tému: Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Rovnako predstavili podnety k sláveniu prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Podnety k týmto udalostiam sú zverejnené na webstránke Rady.

V poobednom vstupe don Dominik Vinš, SDB a don Marián Valábek, SDB predstavili novú pastoračnú pomôcku Malá cesta kresťanských manželov, pochádzajúcu z talianskeho projektu Mistero grande zameranú na rozvoj sviatosti manželstva. Členovia Rady v diskusii predniesli svoje podnety k možným cestám prekladu, vydania a uživotnenia príručky i v slovenskom prostredí.

V ďalšej časti sa prítomní zaoberali témou organizácie celoslovenského stretnutia spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo, ktoré naplánovali na jeseň tohto roka. V záverečnom zdieľaní, zástupcovia diecéz a eparchií predstavili aktivity a podujatia, ktoré sa v oblasti pastorácie rodín udiali za posledné obdobie.

Na záver stretnutia vladyka Cyril a členovia Rady poďakovali doterajšej tajomníčke Viere Václavovej za jej 24 ročné vedenie sekretariátu Rady a za jej tichú a plodnú prácu pre rozvoj pastorácie rodín na Slovensku a formáciu základov Rady KBS pre rodinu.