Zadadanie Rady pre rodinu v Košiciach (6. októbra 2020)

Dňa 6. októbra 2020 sa v Košiciach zišli na svojom pravidelnom zasadaní na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu, Mons. Cyrila Vasiľa,  za účasti Mons. Milana Chautura, 20-ti členovia rady, zástupcovia diecéz.

Hlavnou témou stretnutia bola Autorita v rodine, v Cirkvi, v spoločnosti – výchova k autorite. V úvodnom zamyslení Peter Labanič vychádzal z významu slova „auctor“ a „auctoritas“ – pôvodca, vládca, riaditeľ, a z prepojenia s otcovstvom a vládnutím v zmysle určenia a udržania poriadku. Obnovenie správneho vnímania autority začína u jej Pôvodcu, „od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi“ (Ef, 3,14-15)

V hlavnej prednáške Iva Mocáková pomenovala zmeny v ponímaní rodiny v posledných 20 – 30 rokoch minulého storočia a začiatku súčasného storočia. V minulosti autorita v rodine bola daná stavom. Autorita súčasníka je slovesná, odkázaná na porozumenie a pochopenie slov v úprimnom a otvorenom dialógu človeka s človekom. Preto pri výchove treba vychádzať z načúvania s porozumením a láskou, bez predsudkov voči charakteru dieťaťa. S postojom poznávania jedinečnosti dieťaťa s rešpektovaním zákonitostí jeho vývoja  v jednotlivých jeho obdobiach. Výchova v útlom detstve má aktuálne dve pomenovania: prevencia a tolerancia. Dôležité je dať dieťaťu pocítiť, že je žiadané, milované a vtedy má chuť dať zo seba to najlepšie (autorita lásky, autorita z lásky). Vtedy deti objavia bohatstvo, ktoré dostali a ktoré v sebe nosia.

Z následnej diskusie vyplynulo, že kľúč k takej výchove, ktorá naučí prijať a následne v dospelosti odovzdať autoritu s plnou  zodpovednosťou,  je v jasnosti a primeranosti komunikácie s dieťaťom o potrebnom poriadku v živote.  K tomu neoddeliteľne patrí  autenticita života rodičov, čo zahŕňa i priznanie si zlyhaní a prosbu o odpustenie.

Otcovia biskupi zdôraznili úlohu otca v rodine ako duchovnej autority, ktorý zvoláva členov rodiny na modlitbu i na slávenie v chráme.

V ďalšej časti zasadania rady sa hovorilo o plánovanom Celoslovenskom stretnutí spolupracovníkov v príprave na sviatosť manželstva, ktoré sa malo uskutočniť 21. novembra 2020. Roman Seko predstavil zámer prvého bodu programu, v ktorom sa prostredníctvom dotazníka zaslaného tímom Kurzov prípravy na manželstvo plánoval dať priestor vyjadreniu skúseností, zhodnoteniu vhodnosti používanej metodiky a vyjadreniu možnosti doplnenia metodiky vzhľadom na reálnu cieľovú skupinu účastníkov kurzov. Tento zámer sa uskutoční, aj keď stretnutie sa vzhľadom k súčasnej situácii musí odložiť na budúci rok..

V druhej polovici zasadania odzneli informácie z diecéz o uskutočnených a pripravovaných aktivitách pre manželov a rodinu, ktoré sú súčasne i vzájomnou inšpiráciou.

Ladislav Cichý informoval o programe Citová výchova (citovavychova.cz), ktorý spadá do vzdialenej prípravy na manželstvo a členovia rady  vyjadrili jeho podporu.

Intenzívny čas celého zasadania sa niesol v modlitbe v úvode i závere stretnutia i v online spojení s tými členmi rady, ktorí sa nemohli zúčastniť prezenčne.