Zadadanie Rady pre rodinu v Košiciach (9. februára 2021)

Na pravidelnom zasadaní Rady KBS pre rodinu sa 9.2.2021 na pozvanie predsedu rady, Mons. Cyrila Vasiľa, stretlo on-line 18 členov rady, zástupcov diecéz, eparchií, reholí a Fóra kresťanských inštitúcií. Hosťom stretnutia bola generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky MPSVR, Anna Verešová.

Rada pre rodinu si zvolila za hlavnú tému „Rodina v centre záujmu spoločnosti“, aby poukázala na hodnotu rodiny pre spoločnosť a oboznámila sa s aktuálnymi cestami podpory funkčnej rodiny zo strany spoločnosti.

V zamyslení k hlavnej téme Marek Iskra v historickom exkurze poukázal na ideológie 20. storočia, ktoré tak ovplyvnili štátnu politiku voči rodine, že rodinu zbavovali jej prirodzeného fungovania, čo zvrátilo nielen demografický vývoj a viedlo k rozpadu rodín, ale viedlo i k deštrukcii štátu. Ďalej poukázal na východiská a riešenia na základe sociálnej náuky Cirkvi a Charty práv rodiny, ktorú ponúkol Ján Pavol II. vo Familiaris consortio.

Anna Verešová vo svojej prednáške a následnom dialógu predstavila základné princípy rodinnej  politiky štátu najmä v oblasti podpory funkčnej rodiny. Vysvetlila rozdiel medzi sociálnou pomocou a podporou funkčnej rodiny a konkrétne možnosti podpory prorodinných aktivít zameraných na starostlivosť o stabilitu rodiny, v oblasti manželských vzťahov, výchovy detí a mladých ľudí, starých rodičov, chorých členov rodiny i členov širšej rodiny. 

Ďalej predstavila konkrétne opatrenia, ktoré podporujú fungovanie a stabilitu rodín a pomôžu rodinám a ich členom v zložitých alebo krízových situáciách.

Členovia Rady pre rodinu ocenili smerovanie rodinnej politiky štátu a možnosti podpory prorodinných aktivít zo strany štátu a prijali pozvanie k možnej spolupráci.

V súvislosti s vyhlásením Roka sv. Jozefa sa rada zaoberala úlohou otca v rodine vychádzajúc z listu pápeža Františka Patris corde, ktorý predstavil Mons. Cyril Vasiľ. Ponúkol ho ako inšpiráciu pre postavenie otca v rodine a upriamil pozornosť na niektoré aspekty otcovstva ako sú: milujúci otec, otec nežnej lásky – úloha nežnosti, poslušný otec – vzor poslušnosti pre deti a najlepší výchovný prostriedok. Otcami sa nerodíme, ale stávame, platí to i pre otcov duchovných. Mons. Cyril Vasiľ zdôraznil, aby aj formy nábožnosti boli primerané mužskej mentalite a takto i prijímané.

V popoludňajšom bloku sa Rada pre rodinu venovala Roku Rodiny Amoris laetitia a návrhmi konkrétnych aktivít, podujatí, katechéz pre rodiny. Fórum kresťanských inštitúcií informovalo o príprave Dňa rodiny 2021, ktorý bude pravdepodobne prebiehať v on-line priestore a ktorý chce vyzdvihnúť rolu otca v rodine. Zástupcovia diecéz, eparchií a reholí sa navzájom povzbudili a inšpirovali v bloku zdieľania o rozmanitej pastoračnej službe manželom a rodinám, v príprave na manželstvo, v duchovnej službe rozvedeným, rodinám s chorými deťmi, v telefonickom poradenstve osamelým počas pandémie, službe v krízových centrách, ale i vo formácii a vzdelávaní tých, ktorí rodine slúžia.