Zasadanie Rady pre rodinu na Donovaloch (26. september 2023)

Členovia Rady KBS pre rodinu sa v utorok 26. septembra 2023 stretli na svojom pravidelnom zasadnutí na Donovaloch. Cieľom stretnutia bolo mapovanie stavu permanentnej formácie kňazov v diecézach vzhľadom na tému formácie kňazov a seminaristov v oblasti pastorácie rodín a teológie manželstva rodiny, ktorou sa Rada zaoberá vo svojom aktuálnom funkčnom období.

Stretnutie sa začalo úvodnou svätou omšou, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady, ktorý vo svojom príhovore vychádzal z čítania dňa z knihy Ezdrášovej. Ako zdôraznil, kráľ Dárius bol síce pohanským kráľom, ale umožnil Židom vracajúcim sa z Babylonského zajatia postaviť si chrám. Tento obraz prirovnal k potrebe vynakladania všetkého úsilia i prostriedkov v starostlivosti o chrámy malých domácich cirkví, aby mohli žiť a pôsobiť v slobode, bezpečí a pokoji.

Po úvodnom zamyslení o formácii kňazského srdca, ktoré pripravil kňaz Maroš Lovič, kňazi z jednotlivých diecéz prezentovali výstupy mapovania stavu permanentnej formácie v diecézach na základe údajov, ktoré Rade pre rodinu poskytli zodpovedné osoby za permanentnú formáciu v jednotlivých diecézach/eparchiách. Výstupy viedli k diskusii členov, z ktorej vzišli konkrétne návrhy možnosti formácie kňazov v oblasti pastorácii rodín a teológie manželstva a rodiny.

V poobednom bloku zazneli správy zástupcov z pracovných skupín pracujúcich na dvoch jesenných aktivitách Rady (Celoslovenskom stretnutí aktérov v pastorácii rodín a Spoločnom zasadnutí Rady KBS pre rodinu a Komisie pre klerikov KBS), zároveň bol predstavený plán aktivít na rok 2024.

Ďalší vstup patril prezentácii aktuálneho stavu, doterajších i ďalších krokov v procese aktualizácie metodiky a tém kurzov prípravy na manželstvo. Členom Rady bol predstavený hlavný redaktor KPM, ktorý bude až do finalizácie procesu zodpovedný za redakčné práce i komunikáciu so zodpovednými za jednotlivé témy i metodiku.

V nasledujúcej diskusii sa prítomní zamýšľali nad možnosťami propagácie nových publikovaných dokumentov Cirkvi a pastoračných materiálov v diecézach, ktoré boli vydané v ostatných mesiacoch: Evanjelizácia a sviatosť manželstva (dokument Talianskej biskupskej konferencie), Malá cesta kresťanských manželov, pastoračná príručka Svätosť v rodinách sveta a najnovší dokument Dikastéria pre laikov, rodinu a život: Katechumenátne itineráre pre manželský život.

V ďalšom bode zazneli informácie a svedectvá z blahorečenia rodiny Ulmovcov a boli predstavené možnosti a plány promócie kultu nových blahoslavených na Slovensku. Členovia Rady si tiež vypočuli správu o organizácii Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý tento rok zastrešovala Rada v spolupráci s Radou KBS pre mládež a Sociálnou subkomisiou KBS.

V závere členovia Rady predstavili aktuálne novinky a aktivity, ktorými sa zaoberajú vo svojich diecézach.

Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na facebookovej stránke Rady.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230927024&fbclid=IwAR3dKeFNeNYVVpCGnmfYaAJXNXiyRhYEnJNabtunpNHsPV_oB9JxzXjfDb0