Zasadanie Rady pre rodinu v Badíne (1. - 2. mája 2023)

V dňoch 1. a 2. mája 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Rady KBS pre rodinu. Jeho hosťom bol aj prof. José Granados, ktorého Rada hostila na Konferencii o pastorácii rodín. Zasadnutie sa začalo zhodnotením konferencie a diskusiou s hosťom na tému Ako formovať kňaza pre rodinu.

Druhý deň zasadnutia začal svätou omšou zo sviatku sv. Atanáza, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady pre rodinu. Vo svojom príhovore priblížil život svätého Atanáza, ktorého životnou úlohu bolo bojovať proti vtedajším väčšinovo zastúpeným teologickým herézam, o ktorých aj vďaka jeho pôsobeniu dnes už nie je počuť. Ako zdôraznil, úlohou aj nás dnes je bojovať proti dnešným väčšinovo prítomným antropologickým herézam, aj oni dnes vyžadujú tých, ktorí ochotne dajú svoj život.

V doobednom bloku sa členovia Rady spolu s Jánom Viglašom zaoberali témou možnosti formácie seminaristov v teológii manželstva a rodiny. Členovia Rady tiež diskutovali o možnostiach propagácie Malej cesty kresťanských manželov, Katechumenátnych itinerárov pre manželský život a knihy Svätosť v rodinách sveta, ktoré budú publikované v najbližších mesiacoch.

Vladyka Cyril Vasiľ informoval o modlitbovom projekte, do ktorého prijali pozvanie slovenskí rehoľníci prostredníctvom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Rovnako predstavil požiadavku KVRSP a predsedu Bioetickej komisie KBS na nomináciu členov Rady i ďalších odborníkov do pracovnej skupiny KBS, ktorá by sa zaoberala aktuálnymi antropologickými otázkami.

V poobedných pracovných skupinách sa prítomní zaoberali plánovaním ďalších dvoch jesenných aktivít pre formátorov a spolupracovníkov v pastorácii rodín. V závere odznela informácia o blahorečení rodiny Ulmovcov, ktoré bude 10. septembra 2023, v poľskej Markovej (neďaleko Rzeszowa). Členovia Rady sa dohodli na ďalších krokoch propagácie tejto udalosti na Slovensku.

Na Facebooku Rady boli publikované aj fotografie zo zasadnutia. Najbližšie zasadnutie rady sa uskutoční 26. septembra 2023.

Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na facebookovej stránke Rady.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230503030&fbclid=IwAR3URqTM1C6aAC31-NvflPgN79zI1WyJNOjR4-qdy08ub6klmKQQ4PxbPko