Zasadanie Rady pre rodinu v Banskej Bystrici (27. február 2015)

Pravidelné zasadanie Rady KBS pre rodinu  sa uskutočnilo 27. februára 2015 v Banskej Bystrici  pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
Hlavnou témou zasadania rady bola Synoda o rodine a odpovede na Dotazník k príprave októbrovej synody na tému Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a  súčasnom svete.  Členovia rady sa zaoberali intenzívnejšie vybranými okruhmi otázok z tretej časti dotazníka s názvom „Konfrontácia: pastoračné perspektívy“ v nasledovných okruhoch:  Ohlasovať evanjelium rodiny dnes, Sprevádzanie počas prvých rokov manželského života, Pastoračná starostlivosť o tých, ktorí žijú spolu v civilnom manželstve alebo bez manželstva, Liečiť zranené rodiny, Odovzdávanie života a problém klesajúcej pôrodnosti, Výzva týkajúca sa výchovy a úloha rodiny pri evanjelizácii. Zodpovedané otázky budú jednak súčasťou odpovedí za KBS k príprave synody a jednak odporúčajú konkrétne formy pastorácie a evanjelizácie rodín.
Na zasadanie rady prijala pozvanie MUDr., Mgr. Mária Šnegoňová predstaviť obsah predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorý sa vyučuje ako prierezový predmet na základných a stredných školách a súčasťou ktorého je aj sexuálna výchova. Členovia rady hľadali cesty prístupu k rodičom, aby boli dostatočne informovaní, čo sa deti učia v tejto oblasti a ako im farnosť môže pomôcť prehĺbiť výchovné zručnosti v tejto oblasti výchovy.
Touto témou sa bude Rada pre rodinu zaoberať aj na nasledujúcom zasadaní. V súvislosti s tým uvítala usporiadanie seminára Sexuálna výchova verzus Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorý iniciovalo Fórum života a uskutoční sa 14.3.2015 v Banskej Bystrici.
Rada odporúča rodinám, rodinným a farským spoločenstvám, aby sa zapojili do prípravy na 8. Svetové stretnutie rodín prostredníctvom prípravných katechéz, ktorých preklad je postupne zverejňovaný na internetovej stránke rady www.rodina.kbs.sk a tiež ich predstavuje prostredníctvom relácií Doma je doma v TV LUX  v poslednú stredu v mesiaci a v Duchovnom obzore Rádia Lumen v posledný utorok v mesiaci. Príprava na Slovensku vyvrcholí Púťou rodín spojenou s Levočskou púťou 4.-5. júla 2015 na tému Láska je naším poslaním. Rodina plná života.
Zasadanie Rady pre rodinu pokračovalo hodnotením referenda, predstavením námetov na slávenie Dňa rodiny vo farnostiach a v dekanátoch a informáciou o Pochode za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave.
Záver ako i úvod stretnutia patril spoločnej modlitbe, ktorú viedol predseda rady, Mons. Milan Chautur a ktorý poďakoval členom rady za ich prácu a angažovanosť pre rodinu.
 
Informovala Viera Václavová