Zasadanie Rady pre rodinu v Belušských Slatinách (23. - 24. október 2012)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 23. - 24. októbra v Belušských Slatinách v Dome prijatia pre rodiny - Rodinkove pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Na prvý deň stretnutia rada pripravila interný seminár „Nové výzvy pre Radu pre rodinu“, počas ktorého na základe pápežských a vatikánskych dokumentov o rodine: Gaudium et spes, Humane vitae, Katechézy Jána Pavla II. o ľudskej láske a jeho List rodinám, katechézy pre rodiny ku svetovým stretnutiam rodín, Katechizmus Katolíckej cirkvi a Youcat, Porta fidei, Manželstvo a faktické spolužitie a na základe pohľadu na súčasnú situáciu rodín, členovia rady vybrali tézy a odporučenia ako východiská pre prípravu pastoračného programu pre rodiny na obdobie rokov 2014 – 2020.
 
Počas tohto dňa členovia rady odsúhlasili Vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve, ktorý je na programe 8. schôdze NR SR. Vyhlásením sa rada obracia na poslancov NR SR s výzvou o odmietnutie návrhu zákona, ktorý kladie homosexuálne partnerstvo na úroveň rodiny, čím popiera výnimočnosť rodiny založenej manželstvom. Bez takejto rodiny by však spoločnosť nebola, lebo v nej sa odovzdáva život a je ideálnym prostredím pre výchovu detí a starostlivosť o ne. Súčasné zákony SR zabezpečujú všetko potrebné pri spolunažívaní osôb v jednej domácnosti, takže aj z tohto pohľadu nie je dôvod na vytváranie nového zákona. Katolícka cirkev vyjadruje úctu a duchovnú starostlivosť o osoby s homosexuálnym cítením v duchovnom sprevádzaní a službou spoločenstva.
 
Hlavnú tému druhého dňa stretnutia „Budovanie viery v rodine“ uviedol dp. Peter Nižnik, ktorý vo svojej prednáške do centra postavil svedka viery, ktorými sú pre svoje deti rodičia. Svedok sa stáva vierohodným natoľko, nakoľko vie zdôvodniť svoju nádej, ktorá je oporou života. Svedok nikdy nepoukazuje na seba samého, ale na toho, ktorého sám stretol a jeho spoľahlivú dobrotu sám okúsil, na Ježiša Krista.
 
Nie je potrebné vymýšľať nové programy, program je zrejmý, poznať Ježiša Krista cez Božie slovo – čítanie Svätého písma v rodine, modlitbu – spoločná v rodine, čerpanie z Eucharistie a skutky lásky – viesť deti k solidarite a k starostlivosti o núdznych.
 
V záverečnej časti programu zasadania rady prítomní hovorili o možnostiach spolupráce v oblasti podpory rodiny, odzneli aktuálne informácie z diecéz o aktivitách pre rodiny a posolstvo zo 7. Svetového stretnutia rodín v Miláne.
 
Neoddeliteľnou súčasťou programu stretnutia bola spoločná modlitba a slávenie eucharistie, prameň požehnania a inšpirácie v službe rodine. Svätú omšu celebroval Mons. Milan Chautur spolu s kňazmi z rady v mojtínskej jaskyni svätého Jozefa, ktorá je jediným vysväteným priestorom tohto druhu na Slovensku. Tento priestor slúžil približne 5 rokov koncom 19. storočia farníkom z Mojtína a z Pružiny, ktorí nemali svoj kostol a schádzalo sa v ňom každú nedeľu približne 600 veriacich na svätú omšu.
Informácie o aktivitách rady sú na www.rodina.kbs.sk
 
Informovala Viera Václavová