Zasadanie Rady pre rodinu v Bratislave (10. februára 2020)

Dňa 10. februára 2020 sa v Bratislave zišli na svojom pravidelnom stretnutí na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu 19-ti členovia, zástupcovia diecéz, eparchií a KVRP.

V roku Božieho slova zvolili hlavnú tému prvého zasadania Sväté písmo v rodine. V úvodnom zamyslení František Mikolaj  urobil krátku sondu do života svojej rodiny od jej počiatkov až podnes o tom,  aké miesto malo a má Sväté písmo v jeho rodine.

V hlavnej prednáške Rastislav Čižik vyzdvihol niektoré dôležité body počnúc kľúčovými miestami zo Starého zákona, ktoré odzrkadľujú dôležitú úlohu Svätého písma vo veriacej židovskej rodine. V ďalšom kroku sa zameral najmä na Nazaretskú rodinu, potom sa pristavil  v období Prvotnej cirkvi, nakoniec sa sústredil na posledné obdobie od Druhého Vatikánskeho koncilu po súčasnosť, ako vo svojich dokumentoch Cirkev hovorí o rodine ako domácej cirkvi a zdôrazňuje vzťah medzi Božím slovom, manželstvom a kresťanskou rodinou (Verbum Domini 85). V druhej časti prednášky predstavil podnety pre praktický život rodiny so Svätým písmom: „Intronizácia Biblie“, dôležité princípy čítania Svätého písma a praktické impulzy pre čítanie Svätého písma v rodine, možné formy stretnutí pri čítaní Svätého písma. V následnej diskusii členovia rady vyzdvihli obrad intronizácie Biblie v rodine, ktorý môže poslúžiť každej kresťanskej rodine ako vhodná inšpirácia, ako slávnostným úkonom postaviť Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Následne na tomto mieste pravidelne čítať spoločne alebo individuálne Sväté písmo napríklad formou lectio divina.

Dobroslava Baranová informovala členov rady o nových nápadoch pre organizáciu Dňa rodiny 2020 s mottom Darujem ti čas. Nápady odzneli na stretnutí, ktoré k aktualizácii projektu zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcii.

Ďalej sa na zasadaní hovorilo o kalendári podujatí pre manželské páry a rodinu na rok 2020, ktoré Rada pre rodinu zverejní na svojej internetovej stránke, potom o príprave Celoslovenského stretnutia spolupracovníkov v príprave na sviatosť manželstva. V závere zasadania odzneli informácie z diecéz o uskutočnených a pripravovaných programoch a aktivitách pre manželov a rodinu, ktoré okrem informovania sú aj vzájomnou inšpiráciou.