Zasadanie Rady pre rodinu v Bratislave (12. október 2011)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 12. októbra v Bratislave v priestoroch KBS pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Rada pre rodinu sa počas roka 2011 zaoberá oblasťami pastorácie, ktoré odporučil Sv. Otec Benedikt XVI. ako prípravu na VII. Svetové stretnutie rodín s titulom Rodina: práca a sviatok. Na októbrovom zasadaní rady to bola téma Rodina a slávenie.
 
Po spoločnej modlitbe a zamyslení Mgr. Jozefa Palušáka k uvedenej hlavnej téme stretnutia Rodina a slávenie poukázal ThLic. Ing. Peter Mášik vo svojej prednáške jednak  na súčasného moderného človeka, ktorý si vytvoril voľný čas, ale stratil zmysel pre slávenie, jednak poukázal na nedeľu, ktorá je centrom slávenia - svätou omšou, ktorá v živote kresťanskej rodiny má prednosť pred akoukoľvek inou činnosťou. Pretože v nedeľu pri stretnutí so Zmŕtvychvstalým Pánom rodina prijíma dary Ducha pre každý všedný deň v týždni. Správne slávenie nedele v rodine otvára rodinu pre službu iným, otvára ju k angažovanosti pre núdznych. Rodina prežíva osobitným spôsobom slávenia počas celého liturgického roka, v osobnej a spoločnej modlitbe a tiež vo farskej rodine, ktorá je spoločenstvom rodín. Témou slávenia v rodine sa podrobne zaoberajú aj tri z prípravných katechéz na VII. Svetové stretnutie rodín, ktoré do konca októbra budú uverejnené aj v slovenskom jazyku a dostanú sa do všetkých farností na Slovensku. Rada ich odporúča využiť vo farnostiach v adventnej príprave na Vianoce v rodinách a v rodinných spoločenstvách.
 
V ďalšej časti programu zasadnutia sa prítomní zaoberali propagáciou a organizačnou prípravou Svetového stretnutia rodín v Miláne 2012 pre rodiny zo Slovenska, možnosťou jeho prepojenia s aktivitami na Slovensku, konferenciou Rodina: práca a sviatok, ktorá sa uskutoční 21. októbra v Košiciach. Zaoberali sa aj otázkou nového štatútu rady na základe rámcového štatútu komisií a rád KBS; ustanovená pracovná skupina jeho návrh predloží rade na nasledujúcom zasadnutí. ThLic. Roman Seko predstavil projekt žilinského centra pre rodinu Rodinná knižnica, ktorý v krátkom čase ponúkne svoju službu rodinám. V rámci informácií z diecéz prítomní hovorili aj o Kurzoch prípravy na manželstvo, ktoré v niektorých diecézach už nadobudli svoju pravidelnú formu a využívajú metodické materiály kurzov, ktoré boli ponúknuté do všetkých farností na Slovensku a sú k dispozícii pre nové tímy kurzov na sekretariáte Rady pre rodinu.
Bližšie informácie o aktivitách a príprave VII. Svetového stretnutia rodín nájdete na www.rodina.kbs.sk
 
Informovala Viera Václavová