Zasadanie Rady pre rodinu v Bratislave (13. marec 2014)

Pravidelné zasadanie Rady KBS pre rodinu  sa uskutočnilo 13. marca 2014 v Bratislave  pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
V úvodnom zamyslení dp. Petra Mikulu z apoštolskej exhortácie Sv. Otca Františka zaznelo povzbudenie do služby náročného dialógu a kreativity Ducha, ktorá môže vstúpiť do hlbokej kultúrnej krízy, ktorou rodina prechádza. Pastoračná činnosť musí ešte lepšie ukázať, že vzťah s naším Otcom si vyžaduje a zároveň podporuje vznik takého spoločenstva, ktoré uzdravuje, napomáha a posilňuje medziosobné vzťahy.
 
V hlavnej téme stretnutia „Synoda o rodine – pastoračné podnety na základe dotazníka“ dp. Ladislav Cichý poukázal na základe otázok dotazníka na to, čomu Cirkvi vo vzťahu k manželstvu a rodine záleží, čo jej leží na srdci a s čím je potrebné sa zaoberať, aby pastorácia manželstva a rodiny priniesla dobré ovocie v životoch rodín a farností. V prvom rade ide o kvalitné poznanie učenia o rodine vo Sv. písme a v dokumentoch Cirkvi, podané vhodnou a zrozumiteľnou formou. V dialógu o otázkach manželstva vychádzať z prirodzeného zákona. Rodina, ktorá je domácou Cirkvou, ktorá sa modlí a ktorej členovia zdieľajú svoj život vo vzájomnej dôvere a otvorenosti, je schopná odovzdávať vieru a stať sa evanjelizačnou. Manželov a deti v tomto podporujú a učia malé spoločenstvá. Otázky  dotazníka ďalej poukazujú, ako Cirkvi záleží na pomoci veriacim v zložitých manželských situáciách a na pomoci homosexuálne cítiacim. Pre nedostatočné poznanie a výklad učenia encykliky Humanae vitae strácajú manželia radosť a ochotu k otvorenosti pre život a prijímajú do svojho vzťahu antikoncepčnú mentalitu. Tieto a ďalšie výzvy sú podnetom k práci rady a k príprave konkrétnych pastoračných postupov,  ktoré  pastoráciu manželstva a rodiny urobia účinnejšou. V diskusii sa ukázalo, že dôležitou cestou je spolupráca kňazov a laikov vo farnosti, spolupráca s hnutiami a združeniami, ktoré disponujú viacerými účinnými evanjelizačnými programami a majú s nimi dobré skúsenosti.
 
V ďalšej časti stretnutia rady odzneli informácie o aktivitách, ktoré možno podporiť alebo sa do nich zapojiť, ako sú Aliancia za rodinu, Deň rodiny 2014 a Pochody za život na rôznych miestach Slovenska.
 
Hodnotenie Kurzov prípravy na manželstvo v diecézach ukázalo, ako je táto príprava súčasne evanjelizačná a mladými žiadaná. Bolo by potrebné zapojiť ešte viac tímov – kňazov, skúsené manželské páry a odborníkov – preto sa v priebehu roka uskutočnia formačné stretnutia pre nových spolupracovníkov.
 
Rada KBS pre rodinu pripravuje na október pastoračnú konferenciu pri príležitosti 20. výročia Listu rodinám Jána Pavla II., 20. výročia vyhlásenia Medzinárodného roka rodiny a pri príležitosti mimoriadnej Synody o rodine.
 
Informovala Viera Václavová