Zasadanie Rady pre rodinu v Bratislave (22. októbra 2015)

Dňa 22. októbra sa uskutočnilo v Bratislave pravidelné pracovné stretnutie členov Rady KBS pre rodinu, ktoré viedol jej predseda Mons. Milan Chautur.
Mons. Milan Chautur privítal prítomných členov a oznámil im aktuálnu informáciu z Pápežskej rady pre rodinu, že Svätý Otec vyhlásil na 27. decembra 2015 slávenie Jubilea rodín spojené s Rokom milosrdenstva. Slávenie má prebiehať na úrovni diecéz. Podrobnejšie inštrukcie k sláveniu zverejní Pápežská rada pre rodinu na svojej stránke www.family.va
 
Rada pre rodinu sa zaoberala Posolstvom z 8. svetového stretnutia rodín, ktoré sa v tretej dekáde septembra uskutočnilo vo Filadelfii na tému Láska je naším poslaním – rodina plná života.  Priami účastníci stretnutia, delegáti KBS, otec Marek Iskra a manželia Katarína a Cyril Jančišinoví prostredníctvom videa, fotografií a osobného svedectva priblížili atmosféru stretnutia a hlavné posolstvo teologicko-pastoračného kongresu, na ktorom sa spolu s rodinami zo všetkých kontinentov sveta z viac ako 100 krajín, zúčastnilo 300 biskupov, 800 kňazov a mnoho rehoľníkov, celkom 20 tisíc účastníkov. Účastníci zo Slovenska považujú za hlavné posolstvo stretnutia potvrdenie skutočnosti, že manželia a rodiny prijímajú učenie Katolíckej cirkvi o rodine, chcú podľa neho žiť a sú z neho nadšené. Účastníci kongresu to vyjadrili mnohonásobných potleskom počas prednášok, ktorých hlavnými témami boli Svetlo rodiny v temnom svete predniesol kard. Robert Sarah z Guinei, prefekt Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, Význam ľudskej sexuality predniesli manželia Gabrela a Juan Francesco Guardia, Rodina domov pre zranené srdce predniesol kard. Antonio Tagle z Filipín. Účastníci kongresu mali možnosť počas každého dňa vybrať si zo 16 workshopov k danej téme.
 
Hlavné myšlienky z kongresu a príhovory Svätého Otca na tomto stretnutí spracoval ThLic. Marek Iskra a nájdete ich na web-stránke rady www.rodina.kbs.sk.
 
Zasadanie rady pokračovalo diskusiou o návrhu partikulárnych noriem o zásnubách, skúškach snúbencov a o forme vyhlásenia a prísľubov pri uzatváraní zmiešaných manželstiev.
 
Členovia rady sa vyjadrili k vydaniu pastoračnej pomôcky Ako odovzdať pravdu o ľudskej sexualite v rodine, ktorú rada plánuje vydať v budúcom roku.
 
Stretnutie pokračovalo hodnotením Pochodu za život, podnetmi z prebiehajúcej Synody o rodine a aktuálnymi informáciami o pripravovaných programoch podľa jednotlivých diecéz.
 
Záver, tak ako úvod stretnutia, patril modlitbe vďaky a zverejnia rodín pod ochranu Kráľovnej rodiny.
 
Informovala Viera Václavová