Zasadanie Rady pre rodinu v Bratislave (4. októbra 2022)

Členovia Rady pre rodinu pri Konferencii biskupov Slovenska sa stretli 4. októbra 2022 na svojom 3. tohtoročnom zasadnutí v Centre Salvator v Bratislave.

Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Cyril Vasiľ. V homílii zdôraznil osobnosť svätého Františka, ktorý Cirkev presvedčil nie svojou systematickosťou, ale autentickosťou, čím vyzval prítomných, aby sa popri všetkých systémových návrhoch snažili v prvom rade o presvedčivé svedectvo vlastného života. 

Hlavným bodom programu zasadnutia bola diskusia o novom dokumente Dikastéria pre laikov, rodinu a život pod názvom Katechumenátne itineráre pre manželský život, ktorý bol vydaný 15. júna tohto roku a prezentovaný na 10. svetovom stretnutí rodín v Ríme. Členovia Rady diskutovali o obsahových líniách dokumentu, jeho novosti a prínose v pastoračnom uvažovaní, ako aj o možnostiach jeho predstavenia a aplikácie do slovenských reálií. 

V ďalšom bode programu delegáti Svetového stretnutia rodín v Ríme prezentovali správu zo stretnutia rodín, v ktorej predstavili program, najdôležitejšie momenty a myšlienky stretnutia. Následne členovia Rady informovali o diecéznych stretnutiach rodín, ktoré zorganizovali v rôznych formách a obmenách vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska.

Predstavené boli i ďalšie plánované kroky Rady po skončení Svetového stretnutia. V závere predseda Rady, vladyka Cyril, poďakoval všetkým zaangažovaným za organizáciu a realizáciu diecéznych stretnutí rodín, ktoré vyplývali z požiadavky pápeža, aby svetové stretnutie malo multicentrálny a multidifúzny charakter. 

V poslednom bloku boli predstavené hlavné aktivity Rady na rok 2023, ktoré majú za cieľ rozvinúť zvolenú tému Rady. Pracovná skupina kurzov prípravy na manželstvo predstavila aktuálne práce na aktualizácii metodiky kurzov i plánované kroky do konca roka 2022.

Členovia Rady boli oboznámení o stave prekladu a redakčných prác na pastoračnej príručke Malá cesta kresťanských manželov určenej pre iniciáciu do sviatosti manželstva.

Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na Facebooku Rady

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221005028