Zasadanie Rady pre rodinu v Bratislave (9. - 10. február 2017)

Stretnutia Rady KBS pre rodinu v Bratislave
 
Rada KBS pre rodinu v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar usporiadala 9.2.2017  stretnutie na tému „Špecifiká duchovnej a pastoračnej práce s deťmi a rodinami v ťažkých situáciách“.  Zúčastnilo sa ho 16 kňazov a 12 laikov, ktorí slúžia rodinám v tejto špecifickej oblasti alebo pracujú v centrách pre rodinu. Stretnutie uviedol otec biskup Mons. Milan Chautur, košický eparcha a predseda Rady KBS pre rodinu. Privítal prítomných a vyjadril potrebu prítomnosti kňaza pri rodinách v ťažkých situáciách a v zariadeniach, ktoré sa deťom a zraneným rodinám venujú. Je však potrebné, aby mali pre túto špecifickú službu aj primeranú formáciu a mohli sa vzájomne zdieľať.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, predstavil výsledky prieskumu a súčasne 30 – ročné skúsenosti ich Spoločnosti, ktoré vypovedajú o tom, že pre záchranu detí je potrebné v prvom rade venovať sa rodine v ťažkostiach a pomôcť jej nájsť také riešenie, aby deti mohli v rodine zostať alebo sa do nej vrátiť. Poukázal na nevyhnutnosť sprevádzania takýchto rodín kňazom. Vychádzal zo skúseností, že len takéto sprevádzané rodiny sa dokázali opäť „postaviť na nohy“ a zaradiť sa do normálneho života. 
Vzácnou časťou stretnutia bolo vzájomné zdieľanie skúseností v tejto službe, ktoré účastníci vnímali ako  vzájomnú podporu, inšpiráciu a povzbudenie pokračovať v službe, do ktorej boli Pánom povolaní.
Spoločnosť Úsmev ako dar ponúkla vzdelávacie kurzy pre kňazov a ich spolupracovníkov v tejto špecifickej službe.
Na stretnutí sa zúčastnili aj manželia, ktorí slúžia v Rodinkove rodinám v ťažkých situáciách a poukázali na autenticitu a kompetenciu a rodín, ktoré prešli ťažkými situáciami, pomôcť ďalším takýmto rodinám a ďalej ich sprevádzať.
Stretnutie vyvrcholilo spoločným slávením svätej omše, ktorej predsedal Mons. Milan Chautur.
Účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšom stretnutí na jeseň.
 
V piatok 10.2.2017 sa v Bratislave uskutočnilo zasadanie Rady KBS pre rodinu pod vedením jej predsedu Mons. Milana Chautura za účasti 21 členov rady. Špecifikom bol spoločný dopoludňajší program s Bioetickou subkomisiou KBS s jej predsedom Mons. Milanom Lachom a jej 223 členmi.
Bolo to prvé spoločné stretnutie, ktorého cieľom bolo navzájom bližšie spoznať zámery rady a subkomisie a nájsť užší a efektívnejší spôsob spolupráce ako bol doteraz, vzájomnú informovanosť a komunikáciu. Konkrétnym výstupom bolo vytvorenie užšej pracovnej skupiny zástupcov rady a subkomisie s ponukou účasti zástupcov pre ďalšie tematicky spolu súvisiace rady a komisie, ktoré sa dotýkajú rodiny a kultúry života.
Popoludní pokračoval program Rady pre rodinu už samostatne témou vzdialenej prípravy na manželstvo a sexuálnej výchovy v rodine. Napomôcť by mala pastoračná pomôcka s pracovným názvom Ako odovzdať pravdu o ľudskej sexualite, ktorú rada pripravuje a ktorá má poslúžiť farnostiam pre stretnutia s rodičmi na túto tému.
V ďalšej časti programu pani Martina Brenčičová predstavila projekt „KatRande“ – katolícku zoznamku pre slobodných, ktorí hľadajú vo viere partnerov pre život. KatRande je súčasťou medzinárodnej katolíckej platformy, čo znamená spoznávať slobodných katolíkov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Lotyšska a Portugalska. Prostriedkom je portál katRande.ORG.
Členovia rady sa ďalej oboznámili z výsledkami mapovania pastorácie rodín vo farnostiach za jednotlivé diecézy.
Hovorili o projekte Kurz prípravy na manželstvo po piatich rokoch realizovania vo farnostiach na Slovensku a o jeho možnej aktualizácii. Mali by sa nej podieľať kňazi a spolupracovníci v príprave na manželstvo z jednotlivých diecéz, so svojimi skúsenosťami a spätnými väzbami od účastníkov kurzov.
Ďalej si pripomenuli blížiaci sa termín IX. Svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční 22.-26.8.2018 v Dubline a na ktoré sa v Írsku už začala intenzívna príprava. Je už na svete web-stránka http://www.worldmeeting2018.ie/, logo stretnutia a téma „Evanjelium rodiny, radosť pre svet“. Jej „magnou chartou“ bude posynodálna exhortácia pápeža Františka Radosť lásky, ako to vyjadril arcibiskup Mons. Vincenzo Paglia. Očakávame zverejnenie prípravných katechéz, ktoré majú poslúžiť na prípravu všetkým rodinám a spoločenstvám, nielen tým, ktoré do Dublina pocestujú.  
Záver zasadania Rady pre rodinu patril aktuálnym informáciám o programoch pre manželov a rodiny, ktoré sa uskutočnili a ktoré sa pripravujú v jednotlivých diecézach v tomto roku.
Informovala Viera Václavová