Zasadanie Rady pre rodinu v Košiciach (24. februára 2016)

Dňa 24.2.2016 sa v Košiciach uskutočnilo zasadanie Rady KBS pre rodinu pod vedením otca Mons. Milana Chautura, predsedu rady, za účasti 20 členov rady, kňazov a laikov zo všetkých diecéz.
Po úvodnej modlitbe otec biskup Mons. Milan Chautur odovzdal členom rady menovacie dekréty na nové trojročné obdobie  2016 – 2018.
Hlavnú tému zasadania Svätý rok milosrdenstva v rodine uviedol PhLic. Ladislav Cichý predstavením buly Misericordiae Vultus, ktorou pápež František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva. Upriamil pozornosť na putovanie ako cestu obrátenia spojením obety fyzickej námahy putovania s duchovným úsilím o obrátenie, s dôrazom na tri oblasti.  1. putovanie od ohovárania, odsudzovania, klebetenia k veľkodušnosti, 2. putovanie od kultu peňazí k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti každého človeka, 3.putovanie od korupcie, podplácania k čestnosti.
Na základe následnej diskusie a konkrétnych skúseností z diecéz členovia rady odporúčajú niekoľko konkrétnych podnetov prežívania Svätého roka milosrdenstva v rodine, ktoré budú uverejnené na stránke Rady KSB pre rodinu http://rodina.kbs.sk/.
Uvádzame niektoré z nich:
putovanie rodiny k svätej bráne, pričom pre vnútorné prežívanie putovania a prechodu ako inšpirácia môžu poslúžiť texty vydané Pápežskou radou pre rodinu pri príležitosti slávenia Jubilea rodín 27.12.2015 na Sviatok Svätej rodiny. Je ich možné stiahnuť v slovenčine zo spomenutej  web stránky Rady KBS pre rodinu.
ponúknuť rozvedeným priestor milosrdenstva v Cirkvi; s odporúčaním najmä kňazom, aby týmto ľuďom poukazovali na možnosti, ktoré v Cirkvi majú, kde sa môžu zapojiť do života farského spoločenstva; prejaviť im, že Cirkev sa ich nezrieka
konkrétne ponuky: víkend pre rozvedených v novom zväzku, ktorý sa uskutoční  8.-10.4.2016 v Rodinkove a víkend pre rozvedených nežijúcich v ďalšom zväzku 24.-26.6.2016 v Rodinkove. Viac na http://rodinkovo.webnode.sk/
- K životu modlitby v rodine: spoločná modlitba k Sv. roku milosrdenstva (napr. v nedeľu);  prvopiatkové pobožnosti k Božskému Srdcu - účasť celej rodiny; spoločná modlitba za konkrétneho človeka alebo rodinu, ktorá potrebuje osobitnú milosť vnútorného uzdravenia (závislosti, násilie, nevera, chudoba, ....)
- k prehĺbeniu sviatosti zmierenia: obnovenie úkonu vzájomného odprosenia členov rodiny pred prijatím sviatosti zmierenia
- skutky: konkrétnym odrieknutím si každého člena rodiny (podľa veku a možností: sladkosť, oblečenie, kozmetika, jedlo, ...) a šetrenie pre konkrétnu pomoc spoločne vybranej osobe alebo rodine.
V ďalšej časti zasadania sa členovia rady zaoberali vyhodnotením zisťovania a navrhli odporučenia k vytvoreniu partikulárnych noriem, ktoré sa týkajú zásnub, skúšok snúbencov a vyhlásenia pri zmiešaných manželstvách.
Stretnutie pokračovalo prípravou posynodálnej pastoračnej konferencie, ktorá sa uskutoční 29.10.2016 v Badíne.
S prípravou Dňa rodiny 2016 oboznámili členov rady organizátori tohto dňa z Fóra kresťanských inštitúcií pani Katarína Hulmanová a pani Lea Hagovská. Pozývajú zapojiť sa aj ďalšie obce a mestá k oslave a potvrdeniu rodiny s mottom „aby deti otca mali, aby mali mamu.“ Informácie a pomoc k organizácii sú na www.denrodiny.sk
Informovala Viera Václavová