Zasadanie Rady pre rodinu v Košiciach (28. mája 2015)

Dňa 28. mája sa uskutočnilo v Košiciach pravidelné pracovné stretnutie členov Rady KBS pre rodinu, ktoré viedol jej predseda Mons. Milan Chautur.
Rada sa zaoberala Výchovou k láske a zodpovednosti a sexuálnej výchove v rodine. V úvodnom zamyslení pani MUDr. Mária Mojzešová popísala vplyvy na výchovu „zvonku“ rodiny a zdôraznila neoddeliteľnosť odovzdania pravdy o ľudskej sexualite od morálnej a etickej formácie detí a mladých. Pán Mgr. Rudolf Vallo predstavil prítomným obsah školského predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu a miesto sexuálnej výchovy v rámci tohto predmetu, ako aj metodiku vyučovania. Rovnako zdôraznil, že pri výchove, aj sexuálnej, formujeme celého človeka, takže nie je možné oddeliť sexualitu od duševného a duchovného rozmeru. Diskusia ukázala potrebu väčšej podpory rodičom v tejto oblasti výchovy. Jednak v oblasti poznania pravdy o ľudskej sexualite, jednak spôsobu ako túto pravdu odovzdať. Lebo nikto nemôže rodičom odňať túto ich výchovnú úlohu a nik ju nemôže lepšie naplniť ako tí, ktorí dali svojmu dieťaťu život, najviac ho milujú, a preto najlepšie poznajú jeho jedinečnosť.
Dokument Pápežskej rady pre rodinu Ľudská sexualita – pravda a poslanie, pripomenula Viera Václavová. Týka sa pravdy o sexualite a jej zmysle, zasadeného do rámca pravej a bohatej antropológie. Dáva konkrétny návod na formovanie v lone rodiny, kroky oboznamovania sa so sexualitou a praktické pokyny rodičom.
V diskusii členovia rady hovorili o konkrétnych krokoch v podpore rodičov v tejto oblasti výchovy.
V informačnom bloku zasadania prítomní hovorili o vydaní prípravných katechéz k septembrovému 8. Svetovému stretnutiu rodín, o programe Púte rodín do Levoče 4.-5.7.2015, o pripravovanom Pochode za život, ktorý sa uskutoční v 20.9.2015 v Bratislave, o Dni rodiny 2015, ktoré úspešne prebehli na viacerých miestach s veľkou podporou miestnych samospráv a na viacerých sa ešte pripravujú.
Po aktuálnych informáciách z diecéz sa rada zaoberala podnetmi z výsledkov Írskeho referenda pre pastoráciu manželstva na Slovensku, ktoré predostrel ThLic. Marek Iskra. Možno ich zhrnúť takto: sústrediť sa na výchovu a formáciu v otázkach manželstva rodiny bohoslovcov, kňazov, rodičov, detí a mladých ľudí.
Záver stretnutia patril modlitbe a požehnaniu otca biskupa Mons. Milana Chautura.
Nasledujúce stretnutie sa uskutoční na jeseň v Bratislave.
 
Informovala Viera Václavová