Zasadanie Rady pre rodinu v Košiciach (6. marec 2013)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 6. marca v Košiciach v priestoroch Košického eparchátu pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Po úvodnej modlitbe a privítaní otec biskup Milan Chautur otvoril nové trojročné obdobie práce rady a odovzdal menovacie dekréty členom rady na toto obdobie.
 
Hlavná téma stretnutia Prehĺbenie viery v rodine mala podporiť zámer Roka viery, ktorý v Cirkvi prežívame. Jedným zo spôsobov prehĺbenia viery v rodine sú stretnutia rodičov vo farnosti, ktorých deti sa pripravujú na prvé prijatie Oltárnej Sviatosti a sviatosti zmierania vo svojom živote. Aby rodičia mohli svoje deti účinnejšie sprevádzať na ich ceste viery, farnosti pozývajú rodičov na stretnutia, ktoré metodicky podporuje pastoračná pomôcka Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorú vydala v roku 2003 Rada KBS pre rodinu. Členovia rady sa rozhodli v Roku viery túto pomôcku zaktualizovať a obnovené vydanie ponúknuť farnostiam.
 
Ing. Pavol Hric predstavil prítomným dôvody aktualizácie a novú štruktúru pastoračnej pomôcky. Na ôsmich stretnutiach sa rodičom predstaví v 1. časti každého stretnutia Cesta viery, ktorou ich deti kráčajú na vyučovacích hodinách náboženskej výchovy, 2. časť je zameraná na Desať Božích prikázaní a jej cieľom je ponúknuť rodičom priestor na prehĺbenie a upevnenie správnych morálnych postojov v rýchlo sa meniacom svete, 3. časť ponúkne skúsenosť rodičov v kresťanskej výchove detí. Pastoračná pomôcka odporučí aj konkrétne aktivity pre rodičov s deťmi na ceste viery.
 
Členovia rady pre rodinu sa v diskusii podelili so svojimi skúsenosťami so stretnutiami rodičov a s podnetmi k návrhu aktualizácie pastoračnej pomôcky.
 
V ďalšej časti zasadania rady dp. Dušan Škurla, koordinátor Národného pochodu za život, predstavil prítomným zámer pripravovaného pochodu, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013 v Košiciach. Pochod by mal byť mohutnou manifestáciou kultúry života, pre ktorú ľudský život má svoju nezameniteľnú dôstojnosť od počatia po prirodzenú smrť. Otec biskup Milan Chautur zdôraznil vážnosť tejto aktivity a požiadal členov rady, aby sa prednostne zaoberali prípravou a najmä osvetou tohto podujatia vo svojich diecézach.
 
Zasadanie rady pokračovalo informovaním a diskusiou o Národnom týždni manželstva, o pripravovanom Dni rodiny 2013 na rôznych miestach Slovenska, o pripravovanej konferencii o rodovej rovnosti a o vážnom nebezpečenstve tejto ideológie pre život rodiny, o zrozumiteľnom sprostredkovaní pravdy o rodovej rovnosti čo najširšej verejnosti.
 
Z kalendára aktivít, o ktorom informovali členovia rady za svoje diecézy, sú významnými podujatiami návšteva Mons. Renza Bonettiho na Slovensku v dňoch 11.-17.3.2013, ktorý príde predstaviť projekt „Rodina – cirkev“ a pozvanie Pápežskej rady pre rodinu na Púť rodín k hrobu sv. Petra v Roku viery s témou Rodina, prežívanie radosti z viery, ktorá sa uskutoční v Ríme, 26.-27. októbra 2013.
 
Informovala Viera Václavová