Zasadanie Rady pre rodinu v Poprade (24. októbra 2018)

Dňa 24. októbra 2018 v Poprade v hoteli Tatra na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu, Mons. Milana Chautura, sa zišlo na svojom pravidelnom zasadaní 21 členov rady zo všetkých diecéz Slovenska.

Hlavnou témou stretnutia bolo „Posolstvo 9. svetového stretnutia rodín“, ktoré sprostredkovali priami účastníci stretnutia Mons. Milan Chautur, Roman Seko a manželia Anna a Emil Kondelovci. Otec biskup Chautur stretnutie charakterizoval ako zápas o identitu rodiny tvorenej otcom, mamou a deťmi. Už v čase  prípravy na Svetové stretnutie rodín prípravné katechézy určené všetkým rodinám sveta, zahrnuli do pojmu rodina aj iné typy spolunažívania. Svoj nesúhlas s týmito textami vyjadrila Rada pre rodinu autorom a garantom textov, Írskej biskupskej konferencii a súčasne Dikastériu pre laikov, rodinu a život, prostredníctvom jej predsedu Mons. Milana Chautura a  gréckokatolíckych biskupov z celého sveta, práve v tom čase zídených v júni 2017 v Londýne. Pastoračný kongres, ktorý bol súčasťou 9. SSR, tieto uvedené tendencie potvrdil výberom niektorých prednášateľov i tém.

Otec biskup Chautur sa stal svojim úsilím o podporu a ochranu rodiny podľa Božieho zámeru viditeľným štítom tohto zápasu.

9. SSR rodín bolo však súčasne oslavou rodiny a svedectvom rodín z celého sveta, ktoré svojím nadšením a kreativitou lásky, sú nádejou pre svet. Roman Seko poukázal na to, že pod tlakom na rodinu sa rodia nové veci, čoho svedectvom bol veľtrh prorodinných aktivít vo svojej nápaditosti a rôznorodosti. Predstavil tiež prednášku kardinála Gualtiera Bassetiho, predsedu BK Talianska, ktorý v téme Sprevádzať, rozlišovať, integrovať – ľudská krehkosť podľa Amoris laetitia, prirovnal krízu manželstva ku kríze Emauzských učeníkov. Poukázal na sviatosť manželstva, ktorá nesie v sebe milosť uzdravovať a otvárať srdce tak ako prítomnosť Zmŕtvychvstalého, ktorý sprevádzal Emauzských učeníkov a oni zasiahnutí Jeho milosťou sa vrátili do Jeruzalema (symbol Cirkvi).

Manželia Emil a Anka Kondelovci poukázali na nebezpečenstvo kultúry vyhadzovania, ktorá ohrozuje nielen životné prostredie, ale aj medziľudské vzťahy, prijatie a zachovanie života. Vychádzali z prednášky kardinála Luisa Antonia Tagleho na tému Vyber si život: Pápež František o „kultúre vyhadzovania“. Tiež predstavili konkrétne skúsenosti prezentované na workshope Rodina, ktorá sa spolu modlí: Ako hľadať čas na modlitbu v digitálnej dobe. Jednou z dobrých skúseností je pred spoločným stolovaním vypnúť a odložiť mobily na vzdialené miesto.

                Silným momentom na 9. SSR bol  Festival rodín, na ktorom vybrané rodiny z rôznych kontinentov a krajín svedčili o svojich každodenných zápasoch o skutočnú lásku, odpustenie a vzájomné prijatie. Rodiny celého sveta na festivale povzbudil vo svojom príhovore aj pápež František, keď zdôraznil vzájomné odpustenie pred uložením sa na spánok a pripomenul tri zázračné slová: prosím, ďakujem, prepáč.

                Preklad menovaných prednášok a príhovory pápeža Františka sú publikované na web-stránke www.ssr2018.sk Prednášky z pastoračného kongresu vo forme video-nahrávok a textov sú na www.worldmeeting2018.ie

                V druhej časti zasadania Rady pre rodinu prítomní hovorili o možnostiach a prostriedkoch pastoračnej podpory rodičov dospievajúcich detí pri hľadaní ich životného povolania a budúcej profesie.

                Monika Jucková informovala o medzinárodnom stretnutí rodín, ktoré sa každý rok uskutočňuje v Sacrofano pri Ríme a niektorých pastoračných podnetoch k pastorácii rodín.

                V bloku informácií zástupcovia diecéz prezentovali prorodinné aktivity za obdobie od ostatného stretnutia, ale i tie, ktoré prebiehajú alebo sa pripravujú.  Zasadanie prebiehalo v rodinnej atmosfére a bolo nesené modlitbou v úvode i závere stretnutia.