Zasadanie Rady pre rodinu v Ružomberku (1. februára 2023)

Prvý februárový deň hostil Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku prvé tohtoročné zasadnutie Rady KBS pre rodinu, na ktorom sa zišlo 25 zástupcov slovenských diecéz, eparchií, Fóra kresťanských inštitúcií a Konferencie vyšších rehoľných predstavených.

Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady. Prítomných následne v Sieni rektorov privítala doc. Markéta Rusnáková, prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility.

Hlavnou agendou stretnutia bola diskusia o dokumente Dikastéria pre katolícku výchovu s názvom Smernice pre formáciu seminaristov o problémoch týkajúcich sa manželstva a rodiny, ktorého vydanie iniciovala Rada v roku 2009.

Po predstavení doterajších krokov Rady z rokov 2009-2010 prítomní členovia diskutovali o stave pripravenosti seminaristov na apoštolát rodín a o konkrétnych návrhoch v oblasti formácie seminaristov a kňazov v tejto oblasti.

Z diskusie vyplynulo viacero cenných postrehov a podnetov, ktoré boli následne predmetom malých diskusných skupín o tohtoročných aktivitách Rady.

Medzi naplánované aktivity patrí Medzinárodná konferencia o pastorácii rodín (1. mája 2023 v Badíne), celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v pastorácii rodín a celoslovenský seminár pre formátorov. Rovnako bol prediskutovaný nový modlitbový projekt za aktivity a zodpovedných v pastorácii rodín. 

Na stretnutí boli odprezentovené závery zo VI. stretnutia biskupov s laikmi, rehoľníkmi a klerikmi, ktoré sa konalo 26. - 27. januára 2023 v Nimnici, tiež informácie o stave a krokoch procesu aktualizácie tém Kurzov prípravy na manželstvo, o výsledkoch Stretnutia redakčnej skupiny KPM, ktoré sa konalo 2. - 3. decembra 2022 v Žiline i o prácach redakčných skupín tém KPM. 

Taktiež boli predstavené informácie o pilotnom projekte Malej cesty kresťanských manželov, ktorý sa začal prezentáciou príručky 28. novembra 2022 a pokračoval jej testovaním sedemdesiatimi manželskými pármi, desiatimi kňazmi a niekoľkými jednotlivcami.

Na základe podkladov z dotazníka boli odprezentované najdôležitejšie spätné väzby reflektujúce skúsenosť s týmto novým pastoračným materiálom. Členovia Rady sa dohodli na ďalších krokoch na ceste k vydaniu príručky. 

Pri diskusii o prekladoch vhodných pastoračných materiálov do slovenčiny zaznela informácia o preklade dokumentu Talianskej biskupskej konferencie Evanjelizácia a sviatosť manželstva.

Tiež bola predstavená príručka Svätosť rodín vo svete, ktorú pri príležitosti 10. Svetového stretnutia rodín v Ríme v minulom roku vydalo Dikastérium pre laikov rodinu a život.

Ide o pastoračný materiál, ktorý prezentuje osem manželských párov, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom blahorečenia či svätorečenia. Členovia Rady jednohlasne súhlasili s prekladom, vydaním, propagáciou a distribúciou príručky v slovenskom prostredí. 

Najbližšie zasadnutie Rady sa uskutoční 1. - 2. mája 2023 v Badíne. Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na facebookovej stránke Rady.
 

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230202014