Zasadanie Rady pre rodinu v Ružomberku (31. januára 2024)

V posledný januárový deň sa na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo prvé zasadnutie Rady KBS pre rodinu v tomto roku.

Stretnutie sa začalo svätou omšou na spomienku sv. don Bosca, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady. Vo svojej kázni pripomenul kontext doby života svätca – priemyselnej revolúcie, ktorá nevyhnutne pôsobila aj na zmenu štruktúry rodiny, na vznik nových ťažkostí a problémov, ktoré sa dotkli aj života rodín. Práve v tejto dobe sa sv. don Bosco venoval chlapcom z ulíc a rozbitých rodín. Príklad tohto svätca nás pozýva byť múdrymi v aktuálnej – postindustriálnej dobe – v hľadaní nových možností scitlivovania kňazov pre potreby rodiny a v hľadaní odpovedí vo výzvach dnešných čias.

V úvode zasadnutia pozdravil prítomných členov Martin Taraj, prorektor Katolíckej univerzity, po ktorom vladyka Cyril odovzdal dekréty trom novým členom Rady za Bratislavskú arcidiecézu, Košickú eparchiu a Vojenský ordinariát.

V programe sa prítomní venovali záverom zo VII. stretnutia biskupov s laikmi, rehoľníkmi a klerikmi v Nimnici, záverom zo Stretnutia aktérov v pastorácii rodín, ktoré Rada organizovala v novembri 2023, záverom zo Stretnutia Komisie pre klerikov a Rady pre rodinu na Spišskej Kapitule, ktoré sa konalo 6. novembra 2023 a finalizácii aktualizácie tém Kurzov prípravy na manželstvo.

V ďalšom bloku boli načrtnuté dve najbližšie aktivity Rady: Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín z diecéz a eparchií, ktoré sa uskutoční 13. – 14. marca 2024 a Celoslovenský seminár pre formátorov, ktorý Rada pripravuje spolu s Komisiou pre klerikov KBS 15. mája 2024.

V infobloku boli členovia Rady informovaní Jubileu rodín 2025, ktoré je naplánované na 30.5. – 1.6. 2025 v Ríme, o aktuálnych ponukách propagácie kultu bl. Ulmovcov v diecézach zo strany Poľského veľvyslanectva v SR, o prebiehajúcom Roku Tomáša Munka, o projekte rodinných poradní, ktorý spúšťa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v okresných mestách a Národnom týždni manželstva, ktorý je pripravený na 12. – 18. februára 2024.

V diskusnej časti členovia Rady v 4 pracovných skupinách syntetizovali a dopĺňali všetky doterajšie podnety na formáciu seminaristov a kňazov v pastorácii rodín. Tento materiál má slúžiť ako podklad pre ďalšiu prácu Rady.

V závere členovia Rady vyjadrili poďakovanie KBS v osobe vladyku Cyrila za usmernenie slovenských katolíckych biskupov k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans. Ďalšie zasadnutia Rady sa uskutoční 30. apríla 2024 v Lackove, ktorý je známy obrazom fatimského zjavenia Svätej rodiny.

Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na facebookovej stránke Rady.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240201039