Zasadanie Rady pre rodinu v Banskej Bystrici (13. jún 2013)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 13. júna v Banskej Bystrici v Centre Jána Pavla II. pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Po úvodnej modlitbe a privítaní otec biskup Milan Chautur otvoril pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bola Pastorácia rozvedených. Prof. Ladislav Csontos SJ predostrel  pohľad na súčasné manželstvo a rodinu vo svetle empirických výskumov z r. 2007, ktoré sú alarmujúce a hovoria, že 53% katolíkov súhlasí s rozvodom v prípade, že si muž a žena v manželstve prestanú rozumieť. Rozvod však nie je jednoduchá vec a jeho prežívanie  možno prirovnať k prežívaniu smrti najbližšieho človeka. Je to mnohovrstvový proces, v ktorom človek prežíva silné negatívne emócie a stavy, sprevádzané zdravotnými ťažkosťami fyzickým a psychickými a má negatívny dopad na formovanie osobnosti detí a na ich budúce partnerské vzťahy. Títo ľudia potrebujú osobitnú starostlivosť Cirkvi. Hovorí o nej Ján Pavol II. v encyklike Familiaris consortio v bode 84. P. L. Csontos SJ v odporúčaniach, overených svojou pastoračnou skúsenosťou, zdôraznil prijatie rozvedených vo farskom spoločenstve formou pozvania do malého farského spoločenstva rodín (spoločenstva niektorého hnutia), ktoré im pomôže zbaviť sa ich pocitu odlúčenosti od Cirkvi. Tým,  ktorí sú vylúčení zo sviatostného života (napr. rozvedených a znovu zosobášených), možno odporučiť iné cesty duchovného rastu: počúvať a čítať Božie slovo; zúčastňovať sa na sv. omši s úctou a nábožnosťou; zúčastňovať sa na spoločných sláveniach kajúcej liturgie; pokračovať v osobnej modlitbe, vo dvojici, v rodine s deťmi, v komunite s inými rodinami a s inými veriacimi; atď. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev a mnohých laických iniciatív môže pomôcť prehĺbiť a otvoriť priestor pre pastoračnú starostlivosť o rozvedených a rozvedených a znovu zosobášených, ktorí majú svoje miesto v Cirkvi a môžu sa o neho uchádzať.
 
V diskusii prítomní poukázali na nebezpečenstvo benevolencie voči rozvodu a poukázali na skutočnosť, že akceptovanie človeka je potrebné, pritom však pravidlá sviatostného života musia byť zachované. Akceptácia je v pluralite foriem viery, ktoré je potrebné ponúkať, aby rozvedení mohli mať účasť na Božom milosrdenstve, na spoločenstve Cirkvi a rozvíjať svoj duchovný život.
 
V ďalšej časti zasadania rady prítomní hovorili o programe, príprave a mobilizácii v diecézach k Národnému pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22.9. 2013 v Košiciach. Bola predstavená aktivita mladých z UPC a združení mládeže - modlitbová kampaň Mladí za rodinu 2013. 
 
Na základe hodnotenia koordinátora Dňa rodiny 2013, Ing. Jozefa Predáča z Fóra kresťanských inštitúcií, sa prítomní zaoberali formou slávenia Dňa rodiny 2014. ThLic. Marek Iskra pozval všetkých organizátorov na prípravné stretnutie Dňa rodiny začiatkom roka 2014 do Banskej Bystrice.
 
Rada pre rodinu vydá do septembra pastoračnú pomôcku Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí. Pripravené texty čaká proces pripomienkovania od členov rady.
 
Súčasťou programu zasadania rady bola aj informácia o záveroch z dôležitých konferencií o rodine. V súvislosti s konferenciou, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, Pochopiť ľudskú dôstojnosť,  pohľad Katolíckej cirkvi na rodovú ideológiu, ThLic. Marek Iskra prezentoval smerovanie a ciele ideológie rodovej rovnosti (gender), ktorá ohrozuje rodinu v jej základoch a prezentoval  prostriedky, ako rodinu chrániť.
 
Záver zasadania patril informáciám a ponukám programov pre rodiny z diecéz a informácii o programe Púte rodín k hrobu Sv. Petra do Ríma 26.-27. októbra 2013. Pápežská rada pre rodinu v rámci Roku viery pozýva na púť s mottom „Prežívanie radosti z viery!“ aj rodiny zo Slovenska.  Súčasťou púte je modlitbové stretnutie rodín a sv. omša so Sv. Otcom.
 
Informácie o Rade pre rodinu KBS nájdete na www.rodina.kbs.sk
 
Informovala Viera Václavová