Zasadanie Rady pre rodinu v Žiline (11. jún 2014)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 11. júna v Žiline v priestoroch Biskupského úradu pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu. Po modlitbe a privítaní biskup Chautur otvoril pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bola Príprava na krst a rodičovstvo – Aktualizácia pastoračnej pomôcky Stretnutia rodičov pred krstom dieťaťa.

V úvodnej prednáške Rodičovstvo a výchova - súčasné zmeny v chápaní rodiny a ich dôsledky na výchovu Iva Mocáková popísala kultúrne a spoločenské prostredie, v ktorom rodina žije. Poukázala na stratu schopnosti porozumieť vzťahu medzi tými, ktorí vzťah vytvárajú – v rodine sú nimi manželia; na stratu zmyslu pre špecifickosť úloh muža a úloh ženy; na stratu hodnôt a na tlak zmeniť všetko tradičné. Verejná mienka, tvorená médiami obdivuje a preferuje úspešné ženy v profesnej kariére s dokonalým „outfitom“ pred ženami – matkami, ktoré ovládajú umenie dobre vychovať svoje deti a ktoré vytvárajú domov, v ktorom sa deti a manžel cítia dobre a bezpečne. Deti a mládež žijú v tlaku tendencií „vedieť sa predať“ a keď to nedokážu, hľadá sa pomoc u psychológa, ktorý má z nich „vytĺcť“ nemožné. Stúpa počet hyperaktívnych detí s poruchami správania, lebo im chýba bazálna dôvera k rodičom, aspoň k jednému z nich. To, čo buduje z detí skutočné osobnosti, ktoré obstoja v živote, je bezvýhradná láska, rozumné nastavenie hraníc a jednotný pohľad rodičov na výchovu. Pohľad na to ako rozvedené a tzv. patchworkové rodiny ovplyvňujú vývin dieťaťa uzavrel hodnotnú prednášku.

Na úvodnú prednášku nadviazali manželia Simona a Jozef Predáčoví, ktorí predstavili model vzťahovej výchovy založený na bezvýhradnej láske k dieťaťu a na budovaní pevného vzťahu a hlbokej dôvery s dieťaťom od jeho počatia a najmä v prvých týždňoch a mesiacoch života. Vychádzali z publikácie Vzťahová výchova od autorov manželov Marthy a Williama Searsových, expertov v pediatrii, rodičov piatich detí. Poukázali najmä na úlohu otca, ktorý nie je vzdialený, udeľujúci tresty a rady do života z bezpečia svojej pracovne. Ale otec, ktorý sa denne učí dobre poznávať svoje dieťa a svoju blízkosťou s ním buduje vzťah vzájomnej dôvery. Táto sa prejaví najmä v období dospievania dieťaťa, osobitne chlapca, ktorý vďaka dôvere k otcovi dobre zvládne toto rizikové obdobie a neskôr budúce otcovstvo.

Práve o výchovné témy: základné princípy výchovy, vzťahová výchova, význam prvých šiestich rokov, rizikové obdobia dieťaťa, mravná výchova a výchova k vzťahom bude obohatené obnovené vydanie pastoračnej pomôcky pre farnosti Stretnutia rodičov pred krstom dieťaťa.

Zasadanie Rady pre rodinu pokračovalo hodnotením Dňa rodiny 2014, ktorý má už svoju tradíciu a v tomto roku sa uskutočnil na 33 miestach na Slovensku s veľmi pozitívnym ohlasom rodín a všetkých zúčastnených. Ďalej sa členovia rady zaoberali prípravou konferencie Pastorácia rodiny vo farnosti, ktorá sa uskutoční v októbri; odznela informácia Aliancie za rodinu o priebehu zbierania podpisov za referendum týkajúce sa podpory rodiny a informácia o príprave 8. Svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v septembri 2015 vo Philadelphii a na ktoré pozýva Svätý otec rodiny z celého sveta. Členovia rady sa navzájom informovali o konkrétnych aktivitách pre manželov a rodiny, ktoré sa uskutočnili v jednotlivých diecézach alebo ktoré plánujú v najbližšom období.

Záver patril opäť modlitbe a poďakovaniu otca biskupa Mons. Milana Chautura členom rady, ktorí ako dobrovoľníci venujú svoj čas tejto službe.

Radu pre rodinu zriadila Konferencia biskupov Slovenska na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s rodinou. Rada pripravuje podklady pre Konferenciu biskupov Slovenska a usmerňuje činnosť a pastoračné aktivity pre rodinu.

Informovala Viera Václavová