Zasadanie Rady pre rodinu v Žiline (13. marca 2019)

Dňa 13. marca 2019 sa v Žiline na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu, Mons. Milana Chautura, zišli členovia rady zo všetkých diecéz Slovenska na svojom pravidelnom stretnutí.

V úvode stretnutia odovzdal Mons. Milan Chautur menovacie dekréty členom Rady KBS pre rodinu na obdobie rokov 2019 – 2021, poďakoval za ochotu pre túto službu a pripomenul úlohy, ktoré na seba členovia prijímajú.    

V úsilí o prehĺbenie pastorácie rodiny na základe záverov synody o rodine bolo hlavnou témou stretnutia Sprevádzanie mladých manželov.

V úvodnom zamyslení k téme sa Monika Jucková  podelila so svojou skúsenosťou sprevádzania svojich detí, ktoré majú už vlastné rodiny. „Byť im nápomocní a ukázať čo je správne predovšetkým svojím životom manželov a rodičov. Nestarať sa do nepodstatných detailov. A najviac – milovať ich takých akí sú. Chápať súvislosti ich života a prostredie, v ktorom vyrastali.“ Ďalej poukázala na potrebu formovať vo farnosti manželov k službe sprevádzania mladých manželstiev. Aby tí manželia, ktorí majú dar spoločenstva, tento dar ponúkli aj ďalším.

V nasledujúcej prednáške Roman Seko na základe štatistických údajov o rozvodovosti poukázal na nutnosť sprevádzania mladých manželstiev a na základe odporučení posynodálnej exhortácie Amoris laetitia načrtol v šiestich okruhoch čo možno robiť: 1. pomôcť dozretiu pre manželstvo, 2.pomôcť prehlbovať si význam povolania, 3. ukazovať na ideál otvorenosti pre život, 4. svedectvom privádzať k prehlbovaniu vzťahu s Bohom a vzájomných vzťahov, 5. pomôcť prekonávať krízy, 6.pracovať a spolupracovať pre dobro rodín na úrovni farnosti. Ďalej odporučil konkrétne kroky ako túto pomoc realizovať.  V diskusii k téme členovia rady sformulovali tri konkrétne odporučenia, ktoré predstaví Mons. Milan Chautur na pléne KBS.

V popoludňajšej časti zasadania informovala Anna Siekelová o Stretnutí zástupcov združení prirodzených metód plánovania rodičovstva a vyjadrila potrebu sprevádzania a formácie lektorov PPR. Rovnako potrebu doplnenia odbornosti v bioetických otázkach bohoslovcom a kňazom. V diskusii odzneli konkrétne návrhy k tejto výzve.

V bloku informácií z diecéz sa diecézni koordinátori navzájom informovali o aktivitách ako sú kurzy  prípravy na manželstvo, národný týždeň manželstva, manželské duchovné obnovy, kresťanský koučing pre manželov, stretnutia pre rodičov o výchove detí, diplom v rodinnej pastorácii, kontaktné centrum pre ženy a ďalšie. Z pripravovaných udalostí to sú okrem spomenutých: duchovná obnova pre bezdetné manželské páry, Deň rodiny 2019, letné rodinné tábory, 4. ročník Diplomu v rodinnej pastorácii, Pochod za život 2019 a ďalšie.